Found: 1,817  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง16 ศิลปินร่วมสมัยของไทย / กองบรรณาธิการนิตยสารไฮ-คลาส จัดทำ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็นอีซี (ประเทศไทย) จำกัด, [2540].
เลขเรียกN7321 ส6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติผู้ทรงคุณวุฒิทางศิลปะ เล่ม 3 กรมศิลปากร. [text]
ชื่อผู้แต่งกรมศิลปากร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ 2532.
เลขเรียกN 40 ก169ป 2532,927 ก76ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง16 ศิลปินร่วมสมัยของไทย / นิตยสารไฮ-คลาส.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิตยสารไฮ-คลาส, 2538.
เลขเรียกN7321 ส62 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบูรพศิลปิน พุทธศักราช 2558 / กรมส่งเสริมวัฒนธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, 2559.
เลขเรียก927.593 บ476
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบูรพศิลปิน พุทธศักราช 2559
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงวัฒนธรรม, 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบูรพศิลปิน พุทธศักราช 2559 = Bygone artists of Siam / กรมส่งเสริมวัฒนธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, 2559.
เลขเรียก927.593 บ476
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบูรพศิลปิน พุทธศักราช 2559 = Bygone artists of Siam / กรมส่งเสริมวัฒนธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, 2559.
เลขเรียกอช. บ476 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบูรพศิลปิน พุทธศักราช ๒๕๕๙ = Bygone Artists of Siam / กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม [Text]
ชื่อผู้แต่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สำนักงานกิจการโรงพิมพ์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2559.
เลขเรียก927.09593 บ747
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทรรศการฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี : 60 ศิลปินเชียงราย / สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : โชตนาพริ้นท์, 2550
เลขเรียก707.4 ส246น 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติผู้ทรงคุณวุฒิทางศิลปะ / กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์.
ชื่อผู้แต่งกรมศิลปากร. กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2521-
เลขเรียกN7322.5 .ศ66,927 ก76ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศิลปินและผู้มีผลงานทางด้านวัฒนธรรมกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่างๆ / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่ง...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2537
เลขเรียก927.593 ส215ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบูรพศิลปิน พุทธศักราช 2558 / กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2558.
เลขเรียก927 บ746 2558 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบูรพศิลปิน พุทธศักราช 2559 = Bygone artists of Siam / กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2559.
เลขเรียก927 บ746 2559 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบูรพศิลปิน พุทธศักราช 2559 = Bygone artists of Siam / กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2559
เลขเรียก927 บ746 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2532 / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2533.
เลขเรียกN7322.5 .ค355 2532,927 ส636ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา