Found: 813  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระเบียบวิธีนาฏกรรมวิจัย [text] = Performing arts research พีรพงศ์ เสนไสย
ชื่อผู้แต่งพีรพงศ์ เสนไสย
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2560
เลขเรียก792.072 พ791ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศิลปะการแสดง / กรมส่งเสริมวัฒนธรรม.
ชื่อผู้แต่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกิจการโรงพิมพ์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถุัมภ์, 2559.
เลขเรียก792.09593 ส126ศ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสูจิบัตรการแสดงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสครบ 120 ปี แห่งวันพระบ...
ชื่อผู้แต่งการแสดงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสครบ 120 ปี แห่งวันพระบรมราชสมภพและเป็นบุคคลสำคัญของโลก โดยองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ประจำปี 2556 (2556 : โรงละครแห่งชาติ, กรุงเทพฯ)
เลขเรียกDS584 ก648 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยการแสดงพื้นบ้านอีสานใต้ เขตการศึกษา 11.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2538.
เลขเรียก791.072 ร262 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศิลปะการแสดง = Performing arts / แอนโทนี เมสัน ผู้เขียน ; อาทรี วณิชตระกูล ผู้แปล.
ชื่อผู้แต่งเมสัน, แอนโทนี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2548.
เลขเรียกPN1584 .ม75 2548,792 ม771ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศิลปะการแสดง มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ /.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ :
เลขเรียกBK Store 3/16
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมหกรรมศิลปะเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก / บริษัท ซีคอน แมเนจเมนท์ จำกัด.
ชื่อผู้แต่งบริษัท ซีคอน แมเนจเมนท์ จำกัด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ซีคอน แมเนจเมนท์ จำกัด , 2539.
เลขเรียก790 บ-ม2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแสดง = Acting / ณัฐพล ปัญญโสภณ
ชื่อผู้แต่งณัฐพล ปัญญโสภณ.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ , 2551.
เลขเรียก792.028 ณ113ก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศิลปะการแสดงในสังคมปัจจุบัน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการบูรณาการทางสังคมและพัฒนาธุรกิจศิลปหัตถกรรมและการแสดงพื้นบ้านกลุ่มสงขลา-สตูล / กลุ่มนโยบายและ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานจังหวัดสงขลา กลุ่มนโยบายและแผนงาน
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2548.
เลขเรียกPN2889.72 ส6ค 2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้ามศาสตร์-ข้ามเวลา : วิจัยการแสดงในวิถีนิเวศวัฒนธรรม / [พรรัตน์ ดำรุง และคณะ].
ชื่อผู้แต่งพรรัตน์ ดำรุง.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โครงการวิจัยวิจัยการแสดง : สร้างสรรค์งานวิจัยสาขาศิลปะการแสดงไทยร่วมสมัย, 2562.
เลขเรียกPN2889.72 พ275 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแสดง / ณัฐพล ปัญญโสภณ.
ชื่อผู้แต่งณัฐพล ปัญญโสภณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2552.
เลขเรียก792 ณ324ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
14
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการแสดงศิลปินพื้นบ้าน สืบสานความเป็นพลเมือง / [DVD] จัดทำโดย สถาบันพระปกเกล้า, มูลนิธิสำนักงานทรัพย...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2560.
เลขเรียก793.3193 ส076ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยย่อยที่ 3 อนุรักษ์สืบสานและเผยแพร่ศิลปะการแสดงมโนรา ในชุมชน ครองแด...
ชื่อผู้แต่งธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ . ทัศนียา คัญทะชา . อภิชาติ คัญทะชา.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา , 2557.
เลขเรียก793.32ธ177 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา