Found: 1,687  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำราวิชาศิลปหัตถกรรม / ชุบ กรมทอง.
ชื่อผู้แต่งชุบ กรมทอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2525.
เลขเรียกTT150 .ช74,745.5 ชม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศิลปหัตถกรรมไทย / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ชื่อผู้แต่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2532
เลขเรียกR 74.19593 ก-ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศิลปหัตถกรรมไทย.
ชื่อผู้แต่งกรมศิลปากร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, [2532].
เลขเรียก738 ก17ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศิลปหัตถกรรมไทยพื้นฐาน = Basic thai handicrafty / โสภณ ศุภวิริยากร.
ชื่อผู้แต่งโสภณ ศุภวิริยากร.
พิมพลักษณ์ภูเก็ต : คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต, 2560.
เลขเรียก745.5 ส864ศ 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการและกิจกรรม ปีศิลปหัตถกรรมไทย 2531-2532 [text] การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ชื่อผู้แต่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 2532
เลขเรียก745.5 ก27ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลิตภัณฑ์พื้นบ้านจากเขตพัฒนา / กรมการพัมนาชุมชน.
ชื่อผู้แต่งกรมการพัฒนาชุมชน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมการพัฒนาชุมชน, 2538.
เลขเรียกTT166.T5 ก494ผ,746 ก169ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศิลปะและหัตถกรรมไทย / เรียบเรียงโดย สริยา ทรรทรานนท์, พัชรินทร์ ศุขประมูล ; สมศักดิ์ รัตนกุล บรรณาธ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2532.
เลขเรียก745.5 ส356ศ 19
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการสัมมนาทางวิชาการการพัฒนาชุมชนการจัดการผักตบชวาในจังหวัดพระนครศรีอยูุธยา / คมลักษณ์ ไชยยะ
ชื่อผู้แต่งคมลักษณ์ ไชยยะ
พิมพลักษณ์พระนครศรีอยุธยา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 2557
เลขเรียก745.5 ค152ค 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การติดตามและประเมินผล โครงการป...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ม.ป.พ.], 2533.
เลขเรียกTT113 ม56,746 ม251ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหัตถกรรมพื้นบ้าน / วัฒนะ จูฑะวิภาต.
ชื่อผู้แต่งวัฒนะ จูฑะวิภาต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2526.
เลขเรียก745.5 ว213ห 2526
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเรื่องการทอเสื่อจันทบุรี = A study of mat weaving in Chantaburi / โดย ฉัฐมา อาษารัฐ และภรดี...
ชื่อผู้แต่งฉัฐมา อาษารัฐ
พิมพลักษณ์ชลบุรี : โครงการศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน, 2523.
เลขเรียก745.5 ฉ229ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสัมมนาทางวิชาการหลุ่มหัตถกรรมจักรสานผักตบชวาสินค้าชุมชน / คมลักษณ์ ไชยยะ
ชื่อผู้แต่งคมลักษณ์ ไชยยะ
พิมพลักษณ์พระนครศรีอยุธยา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 2558
เลขเรียก745.5 ค152ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทรรศการภาพถ่ายสภาพแวดล้อมแหล่งผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น 6 จังหวัดภาคเหนือ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการ ศึกษาและเผยแพร่ภาพแวดล้อมแหล่งผลิตงานหัตถกรรมท้องถิ่น, [2533]
เลขเรียก738.13 น34
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนางานหัตถกรรมพื้นบ้านเพื่อการสร้างงานและรายได้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = ...
ชื่อผู้แต่งชูศักดิ์ เพรสคอทท์
พิมพลักษณ์นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2533
เลขเรียก745.5 ช248ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไทย / กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหสกรรม ; นาฏยา อ่อนสุวรรณ, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2537.
เลขเรียกTT880 ส145ร 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา