Found: 1,235  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทความวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม ลาว-ไทย : มรดกล้านช้าง 3 = Academic paper on Lao-Thai art & culture : Lan...
พิมพลักษณ์ม.ป.ท. : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ม.ป.ป.
เลขเรียกDS555.42 บ125
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทความวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม ลาว-ไทย = Academic paper on Lao-Thai art & culture : Lan xang heritage I...
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2556.
เลขเรียกDS555.42 บ125
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทความวิชาการศิลปวัฒนธรรมลาว-ไทย : มรดกล้านช้าง 3 = Academic paper on Lao-Thai art & culture / [บร...
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2555]
เลขเรียกDS555.42 บ125 [2555] ล.3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทความวิชาการศิลปวัฒนธรรมลาว-ไทย : มรดกล้านช้าง 3 = Academic paper on Lao-Thai art & culture : Lan ...
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554.
เลขเรียกDS555.42 บ125 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทีทัศน์วัฒนธรรม / สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.
ชื่อผู้แต่งสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2555
เลขเรียก306 ท532ท 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมรดกสิ่งแวดล้อมและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี / หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัด...
ชื่อผู้แต่งหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชมรมเด็ก, [2554?]
เลขเรียก390.91593 ห35ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฮีตฮอยศิลป์ ถิ่นตักสิลา ศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครัังที่ 14 สุนทร เดชชัย, พนัส ปรีวาสนา; บรรณาธิการ ...
พิมพลักษณ์มหาสารคาม กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2557
เลขเรียก709.593 ฮ431ฮ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานองค์ความรู้ผลงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจำปี / สำนักงานศิลปว...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2553.
เลขเรียกว 306.09593 ส215ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลุ่มศิลปวัฒนธรรมในประเทศไทย : บทสำรวจสถานภาพและความเคลื่อนไหวในช่วงปีพุทธศักราช 2516-2530 / สิทธิเด...
ชื่อผู้แต่งสิทธิเดช โรหิตะสุข.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,4c2552.
เลขเรียก306 ส722ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลุ่มศิลปะวัฒนธรรมในประเทศไทย บทสำรวจสภาพและความเคลื่อนไหวในช่วง พ.ศ.2516-2530 / สิทธิเดช โรหิตะสุข
ชื่อผู้แต่งสิทธิเดช โรหิตะสุข
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2552
เลขเรียก709.593 ส721ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบริบทวัฒนธรรม : รวมผลการดำเนินงานปี ... / สำนักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, [2555-].
เลขเรียก306 บ216
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบริบทวัฒนธรรม : รวมผลการดำเนินงานปี.../ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2553- .
เลขเรียก306 ม192บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.
เลขเรียก306.09593 ศ414 2551
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนจังหวัดแพร่ : การส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม / สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่
พิมพลักษณ์แพร่ : สำนักงาน, 2552
เลขเรียกภน 306 ว113ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลุ่มศิลปวัฒนธรรมในประเทศไทย/ สิทธิเดช โรหิตะสุข.
ชื่อผู้แต่งสิทธิเดช โรหิตะสุข.
พิมพลักษณ์ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2552.
เลขเรียกDS 568 ส722ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา