Found: 113  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิกฤตพุทธศิลป์ในเชิงพาณิชย์ : เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการทรัพยากรและสิ่งแว...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2550.
เลขเรียก709.17 ว495
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศิลปะกับพระพุทธรูป / เกษมสุข ภมรสถิตย์
ชื่อผู้แต่งเกษมสุข ภมรสถิตย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะทำงานบ้านมธุระ, 2544.
เลขเรียก294.3437 ก813ศ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตามรอยพุทธศิลป์บนแผ่นดินจีน / ฉัตรสุมาลย์
ชื่อผู้แต่งฉัตรสุมาลย์ ผู้แต่ง
เลขเรียก294.3 ฉ236ต 2562
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนำชมใบเสมาในพิพธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น / [ผู้เรียบเรียง/ผู้เขียน วชิราภรณ์ ไชยชาติ ; บรรณาธิการ อ...
ชื่อผู้แต่งวชิราภรณ์ ไชยชาติ.
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น , 2552.
เลขเรียกBQ5125.ข5 ว26 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเล่าเรื่องเจดีย์ เจดีย์ศึกษาเล่ม 3 พุทธเจดย์กับการพัฒนาและปรัชญารองรับ/ เกษมสุข ภมรสถิตย์ ;บรรณาธ...
ชื่อผู้แต่งเกษมสุข ภมรสถิตย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านมธุระ, 2545.
เลขเรียกNA 1540 ก812ล 2545,294.3435 ก813ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสัญลักษณ์แห่งพระสถูป / เอเดรียน สนอดกราส ; ภัทรพร สิริกาญจน และ ธรรมเกียรติ กันอริ บรรณาธิการ.
ชื่อผู้แต่งสนอดกราส, เอเดรียน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์วิชาการ, 2541.
เลขเรียกNA6021 .ส37 2541,294.318 ส15ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การศึกษาวิเคราะห์สัญลักษณ์สัตว์ในวัฒนธรรมเขมร : การคงอยู่และการเปลี่ยนแปลง...
ชื่อผู้แต่งชาญชัย คงเพียรธรรม
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะศิลปาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2558.
เลขเรียกBL439 .ช64 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจุดกำเนิดและที่มาของพุทธศาสนเจดีย์ / เกษมสุข ภมรสถิตย์
ชื่อผู้แต่งเกษมสุข ภมรสถิตย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะทำงานบ้านมธุระ, 2545.
เลขเรียกBQ5125.S8 ก813จ 2545,294.3435 ก813จ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเครื่องประดิษฐานแบบรักพิมพ์ลาย : แนวทางการพัฒนาพุทธศิลป์เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ / วิทยานิพนธ์ ของ ค...
ชื่อผู้แต่งคฑา ม่วงเทศ
พิมพลักษณ์2559.
เลขเรียกวจ 709.17 ค36ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องใบเสมากลุ่มพระพุทธบาทบัวบาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี / ผู้เรียบเรียง : สุวิทย์ ชัยมงคล, อรุณศัก...
ชื่อผู้แต่งสุวิทย์ ชัยมงคล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2541.
เลขเรียกN8193.3.ส74 ส75 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายที่สื่อถึงความสงบตามแนวคิดของพระพุทธศาสนา = Creating photography thai conve...
ชื่อผู้แต่งกฤษณะ บุญเทียน
พิมพลักษณ์2559.
เลขเรียกN8193.T5 ก281ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจินตภาพจากพระพุทธศาสนา = Images of Dharma : Thai contemporary art 2001 / [จัดโดยหอศิลป์ มหาวิทยาลั...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยศิลปากร. หอศิลป์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2545.
เลขเรียกN7321 .ศ6212 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวคิดพระอดีตพุทธเจ้าในงานพุทธศิลป์ล้านนาเพื่อการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย : รายงานฉบับสมบูรณ์ / ฉลองเ...
ชื่อผู้แต่งฉลองเดช คูภานุมาต, ผู้แต่ง
เลขเรียก704.948943 ฉ151น 2563
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรือพระ / โสพิศ ชาติพันธุ์.
ชื่อผู้แต่งโสพิศ ชาติพันธุ์
พิมพลักษณ์ปัตตานี : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2545.
เลขเรียก704.948943 ส8638ร 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา