Found: 323  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกุมารี เทพที่ยังมีลมหายใจ / ราช รามัญ
ชื่อผู้แต่งราช รามัญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปราชญ์, 2557.
เลขเรียก294.5 ร411ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปรัชญาธรรมของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู / อารี วิชาชัย.
ชื่อผู้แต่งอารี วิชาชัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2543.
เลขเรียกBL1119 .อ65 2543,294.5 อ659ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักธรรมในศาสนาพราหม์ฮินดู / องค์การศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
ชื่อผู้แต่งองค์การศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2519.
เลขเรียกBL1212.72 อ114ห 2519
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคัมภีร์ระลึกชาติ / เอ.ซี. ภักดีเวทานต์ ; ศิริพงศ์ ศิริเบญจา, ผู้แปล.
ชื่อผู้แต่งภักดีเวทานต์, เอ.ซี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตรงหัว, [2547]
เลขเรียก294.5924 ภ111ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศรีมัทภควัทคีตา / แสง มนวิทูร, จำนงค์ ทองประเสริฐ.
ชื่อผู้แต่งแสง มนวิทูร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม, 2515.
เลขเรียก294.5924 ก281ศ2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศรีมัทภควัทคีตาหรือเพลงแห่งชีวิตของกฤษณะไทวฺปายนวฺยาส / จำนงค์ ทองประเสริฐ
ชื่อผู้แต่งจำนงค์ ทองประเสริฐ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ ดวงแก้ว 2551
เลขเรียก294.5924 จ215ศ 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกำเนินเทวะตำนานมหาเทพแห่งสรวงสวรรค์ / มนตรี จันทร์ศิริ, วรางคณา สิริยุตตะ, เสาวนีย์ ภูชุม, บรรณาธิก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพชรกะรัต, [2555?]
เลขเรียก294.513 ก63ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น = The influence of the br...
ชื่อผู้แต่งบำรุง คำเอก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักคำสอนของศาสนาพราหณ์-ฮินดู / สมพร สุขเกษม.
ชื่อผู้แต่งสมพร สุขเกษม.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ภาควิชาปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, [2532].
เลขเรียกBL1202 ส265 2532,294.5 ส265ห 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตรีมูรติ : อภิมหาเทพของฮินดู / อรุณศักดิ์ กิ่งมณี
ชื่อผู้แต่งอรุณศักดิ์ กิ่งมณี ผู้แต่ง
เลขเรียก294.513 อ417ต 2562
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องราชาโยคะ : ความรู้เพื่ออำนาจแห่งความสงบสุข = Rajayoga / มูลนิธิ บราห์มา กุมารี ราชาโยคะ.
ชื่อผู้แต่งมูลนิธิบราห์มา กุมารี ราชาโยคะ.
พิมพลักษณ์[นนทบุรี?] : มูลนิธิฯ, 2544.
เลขเรียกB132.Y6 ม74 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอุปนิษัท : คัมภีร์เพื่อความสงบศานติ / แปลเป็นภาษาไทยโดย กิ่งแก้ว อัตถากร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2553.
เลขเรียกBL1120.A3 ป46 2553,294.59218 อ839
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติและหลักธรรมศาสนาพราหมณ์ ฮินดู : ฉบับองค์การศาสนาพราหมณ์ ฮินดู / กรมการศาสนา.
ชื่อผู้แต่งการศาสนา, กรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, 2525.
เลขเรียก294.1 ก27ป 2525
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผ่าปมปัญหาพุทธ-ฮินดู / เสรี วุฒธรรมวงศ์
ชื่อผู้แต่งเสรี วุฒธรรมวงศ์.
พิมพลักษณ์S.I : S.N, [2541]
เลขเรียก294.3 ส57ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผ่าปมปัญหาพุทธ-ฮินดู / โดย เสรี วุฒิธรรมวงศ์.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2540.
เลขเรียกBQ4570 .ส74 2540
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา