Found: 411  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศาสนสถานอันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์และการส่ง...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์, 2556
เลขเรียกสร 294.33 ส355ร 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศาสนสถานอันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์และการส่ง...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์, 2556
เลขเรียกสร 294.33 ส355ร 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเป็นมาของวัดจีนและศาลเจ้าจีนในประเทศไทย/ ต้วน ลี เซิง, บุญยิ่ง ไร่สุขสิริ.
ชื่อผู้แต่งต้วน ลี เซิง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เรือนแก้วการพิมพ์, 2543.
เลขเรียกBL 580 ต225ค 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องท่องเที่ยวพระอารามหลวง ฉบับภาคอีสาน / สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2550.
เลขเรียก294.33 พ1711ท 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องท่องแดนพุทธภูมิ / บรรยายโดย วิศัลย์ พ้วรุ่งโรจน์ [video cd]
ชื่อผู้แต่งวิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คอมพิวเตอร์ อินฟอร์เมชั่น, [2547?].
เลขเรียก294.3 ว 715 ท 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบางเรื่องของสวนโมกข์ เล่ม 3 / พุทธทาสภิกขุ.
ชื่อผู้แต่งพุทธทาสภิกขุ 2449-2536.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สุวิชานน์, 2502.
เลขเรียก294.33 พ831บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปริศนาเบื้องหลังศาสนสถาน / ชาตรี ประกิตนนทการ และ วันชัย มงคลประดิษฐ
ชื่อผู้แต่งชาตรี ประกิตนนทการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิพิริยะ ไกรฤกษ์, 2561.
เลขเรียกBQ6336 .ช626 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการดำเนินงาน โครงการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศาสนสถานอันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์และการส่...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์, 2556.
เลขเรียกNA 6021 ร451 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยศาสนศิลป์ของศาสนสถานริมฝั่งน้ำ :กรณีศึกษาชุมชนธนบุรี/ จิราภรณ์ มาตังคะ.---[และคนอื่น ...
ชื่อผู้แต่งจิราภรณ์ มาตังคะั
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2550.
เลขเรียก726.12 จ237ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวาติกัน - วัดพระเชตุพน : มิตรภาพระหว่างสองศาสนา / แปลและเรียบเรียงโดย อรอุษา สมบูรณ์วินิจ และญาณัชพิ...
ชื่อผู้แต่งอรอุษา สมบูรณ์วินิจ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วัดพระเชตุพน, 2562.
เลขเรียกBL1243.74 อ386ว 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการเรียนรู้ร่วมกันสร้างสรรค์ชุมชน (ชุดการศึกษา) ความรู้เรื่องกู่และปรางค์บ้านปราสาท ตำบลเมืองปรา...
ชื่อผู้แต่งสถาบันราชภัฏนครราชสีมา. สำนักศิลปวัฒนธรรม. หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา สำนักศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏนครราชสีมา, 2546
เลขเรียก294.335 ส14ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
12
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องพุทธมณฑล : สังเวชนีวสถาน [electronic resource]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย สูตรไพศาล, 2546.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมองอินเดีย มองพุทธสถาน / พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม.
ชื่อผู้แต่งพระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ร่มธรรม, 2547.
เลขเรียกBQ239.I4 ม25 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศาสนสถานสำคัญริมสองฝั่งคลองดำเนินสะดวก : การสำรวจเบื้องต้น / อิทธิพร ขำประเสริฐ
ชื่อผู้แต่งอิทธิพร ขำประเสริฐ
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยคริสเตียน, 2561, [2018]
เลขเรียกBQ6337.W3 อ727ศ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศิลปากร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศาสนสถานอันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์และการส่ง...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์, 2557
เลขเรียกสร 294.33 ส355ร 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา