Found: 193  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. 2499 พระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาคว...
ชื่อผู้แต่งภัทรศักดิ์ วรรณแสง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2540
เลขเรียก345.01 ภ114พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความในศาลแขวง / เสถียร วิชัยลักษณ์
ชื่อผู้แต่งเสถียร วิชัยลักษณ์
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.] : นิติเวชช์, 2499.
เลขเรียก347.99 ส543พ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหัวใจของพระธรรมนูญศาลยุติธรรมและพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวง / ธานิศ เกศวพิทักษ์.
ชื่อผู้แต่งธานิศ เกศวพิทักษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : pholsiam., 2549.
เลขเรียก347.05 ธ238ห 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหัวใจของพระธรรมนูญศาลยุติธรรมและพระราชบัญญัติจัดต้งศาลแขวง / ธานิศ เกศวพิทักษ์.
ชื่อผู้แต่งธานิศ เกศวพิทักษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2549.
เลขเรียก347.05 ธ238ห 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณภาพการให้บริการรับคำฟ้องของศาลแขวงอุบลราชธานี / กนกพร พละพันธ์
ชื่อผู้แต่งกนกพร พละพันธ์
พิมพลักษณ์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี, อุบลราชธานี: 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 พ.ร.บ. พิสดาร (ฉบับปรับปรุงใหม่ปี 2545) / วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์. [text]
ชื่อผู้แต่งวิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงจันทร์การพิมพ์, 2545.
เลขเรียก345 ส26
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 พ.ร.บ. พิสดาร (ฉบับปรับปรุงใหม่ปี 2546) / วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์. [text]
ชื่อผู้แต่งวิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.
พิมพลักษณ์ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2546.
เลขเรียก345 ส26
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมคำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. 2499 ตั้...
ชื่อผู้แต่งสุรพันธ์ อรัญนารถ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทก้าวใหม่จำกัด, 2542
เลขเรียก347.02 ส47ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำเนินคดีในศาลยุติธรรมซึ่งเป็นศาลทหาร / อุดม สิทธิวิรัชธรรม = Procedure in the courts of justice...
ชื่อผู้แต่งอุดม สิทธิวิรัชธรรม 2497-
พิมพลักษณ์2525.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง : พร้อมด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, 2548.
เลขเรียกK5412 ค394 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหัวใจของพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ปรับปรุงแก้ไขใหม่ตามพระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ...
ชื่อผู้แต่งธานิศ เกศวพิทักษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรุงสยาม พับลิชชิ่ง , 2559
เลขเรียกKPT1572 ธ516ห 2559,347.01 ธ649ห 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือดำเนินคดีในศาลแขวงและศาลคดีเด็กและเยาวชน / สมพร พรหมหิตาธร และ ศรีนิดา พรหมหิตาธร.
ชื่อผู้แต่งสมพร พรหมหิตาธร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติสยาม, ม.ป.ป.
เลขเรียก345.08 ส166ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลกฎหมายวิธีพิจารความอาญา (เล่มกลาง ปกอ่อน) / สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ และ เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล. ...
ชื่อผู้แต่งสมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เจริญรัตน์การพิมพ์, 2553.
เลขเรียก345 ส16ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2556 / อรัญ ทั่งทองแท้
ชื่อผู้แต่งอรัญ ทั่งทองแท้
พิมพลักษณ์สระบุรี : ศาลสูงจังหวัดสระบุรี, 2557
เลขเรียกส.ร. 347.01 อ1711พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมกฎขบวนยุติธรรม พ.ศ. 2525.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิชาการ สูตรไพศาล, 2525.
เลขเรียก345.593 ร155
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา