Found: 140  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานสรุปผลการสัมนาเรื่องบทบาทศาลเยาวชนและครอบครัวตามกติการะหว่างประเทศและรัฐธรรมนูย พ.ศ. 2540 5 กุ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศาลเยาวชนและครอบครัว, 2542.
เลขเรียกKPT4720 ร451 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางพัฒนาเด็กและเยาวชนของศาลเยาวชนและครอบครัว / โชติรส วงศ์เรืองวิศาล
ชื่อผู้แต่งโชติรส วงศ์เรืองวิศาล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาคดีอาญาของเด็กและเยาวชน และคดีครอบครัวในศาลเยาวชนและครอบครั...
ชื่อผู้แต่งกมลวิชา ลอยมา
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2559
เลขเรียกKPT4720 ก137ค 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2494 กับ พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน พ.ศ. ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นีติเวชช์, 2514.
เลขเรียกHV9096.ท9 พ371 2514
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมคำพิพากษาศาลฎีกาและคำวินิจฉัยประธานศาลฎีกาตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจา...
ชื่อผู้แต่งสุรพันธ์ อรัญนารถ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2546.
เลขเรียก345.081 ส 859 ร 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอธิบายพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 (แก้ไขเ...
ชื่อผู้แต่งสุพจน์ กู้มานะชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2546.
เลขเรียกK ส826,345.08 ส46ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศาลจังหวัดปทุมธานีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว.
พิมพลักษณ์[ปทุมธานี] : ศาล, 2541.
เลขเรียก345.08 ศ365 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 [Audio CD].
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2553].
เลขเรียก345.081 พ377 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 ปี ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดอำนาจเจริญ = Residents' Opin...
ชื่อผู้แต่งเหรียญทอง เพ็งพา
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
เลขเรียกอ 345.081 ห731ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดร้อยเอ็ด = Residents' Satisf...
ชื่อผู้แต่งราณี ประหยัดรัตนกุล
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
เลขเรียกอ 345.081 ร441ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534. พระราชบัญญัติ...
ชื่อผู้แต่งสมชัย ฑีฆาอุตมากร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือเนติบัณฑิตยสภา, 2549.
เลขเรียก345.01 ส42พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 ล้ำ 2550
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : สูตรไพศาล, [2537?].
เลขเรียก345.081 พ 377 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 / สมศักดิ์ คุณเ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2534.
เลขเรียกJQ1748 พ371 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 / คณะผู้จัดทำ อรพันธุ์...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักการต่างประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม, 2561.
เลขเรียกKPT4720 พ46 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา