Found: 309  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทัศนคติของประชาชนต่อผลการเลือกตั้งวุฒิสภาจังหวัดเชียงใหม่ 4 มีนาคม 2543 : รายงานการวิจัย / โดย ธนั...
ชื่อผู้แต่งธนัน อนุมานราชธน.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543.
เลขเรียก328.593 ธ212ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องก่อนจะเป็น ส.ว. / ผู้เขียน เรืองโรจน์ จอมสืบ.
ชื่อผู้แต่งเรืองโรจน์ จอมสืบ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักประชาสัมพันธ์, 2549.
เลขเรียกJQ1747 ร82
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกวุฒิสภา / จัดทำโดย ฝ่ายบริการทางกฎหมาย ศูนย์บริการข้อมูลและกฎหมาย สำ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2539.
เลขเรียก328.593 ร155
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภา / จัดทำโดย ศูนย์บริการข้อมูลและกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2539.
เลขเรียก328.593 ส722
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา: ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทย กัมพูชา และฟิลิปินส์ / ประยูร สิทธิประก...
ชื่อผู้แต่งประยูร สิทธิประการ.
พิมพลักษณ์2557.
เลขเรียก328.33 ป367ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมุดพก ส.ว.... / อรรถสิทธิ์ พานแก้ว, ธีรพัฒน์ นาคนคร, กัมปนาท นกชัยภูมิ บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย, 2554-.
เลขเรียกJQ1747.7 ส47 2556,328.33 ส164
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภูมิหลังของผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานคร และแรงจูงใจในการลงสมัครรับเลือกตั้ง / พจนีย์ ไชวาริล ...
ชื่อผู้แต่งพจนีย์ ไชวาริล
พิมพลักษณ์2543.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องทัศนคติของประชาชนต่อผลการเลือกตั้งวุฒิสมาชิกจังหวัดเชียงใหม่ 4 มีนาคม 2543 / โดย...
ชื่อผู้แต่งธนัน อนุมานราชธน
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543.
เลขเรียกJQ1747 ร451 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
10
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการตรวจสอบการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา [videorecording]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11, 2543.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
11
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา [videorecording] / ดำเนินรายการโดยดุสิต ศิริวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11, 2543.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการนำนโยบายการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาไปปฏิบัติ : ศึกษากรณีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนคร...
ชื่อผู้แต่งไพศาล สรรสรวิสุทธิ์.
พิมพลักษณ์นครสวรรค์ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครสวรรค์ ;, 2544.
เลขเรียกว324.6 พ98ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
13
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการเลือกตั้ง ส.ว. รอบ 3 [videorecording] / ดำเนินรายการโดยกรรณิกา ปทุมชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11, 2543.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
14
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องบทบาท กกต. กับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาใหม่ [videorecording]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11, 2543.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทบาทและอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภา บัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 / สำนักงานเลขาธิการวุฒิส...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2541.
เลขเรียก342.593 ส215บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา