Found: 87  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตะนาวศรีรำลึก.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ม.ป.ท.], [2546?]
เลขเรียกDS575.35 .ต64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ ผู้เสียชีวิตเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ราชการในการรักษาความมั่นคงภายใน พ.ศ. 2...
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.] : [ม.ป.พ.], 2531.
เลขเรียกDS585 อ3 2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวีรชนพื้นถิ่นไทย / โสมชยา ธนังกุล.
ชื่อผู้แต่งโสมชยา ธนังกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.
เลขเรียกDS570.5 .ส94,959.3 ส989ว 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบุคคลสำคัญของชาติไทย = วีรกรรมของชาวบ้านบางระจัน / ศูนย์พัฒนาหนังสือ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2537.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระราชทานเพลิงศพวีรชน ณ เมรุท้องสนามหลวง 14 ตุลาคม 2517
ชื่อผู้แต่งคณะกรรมการชุดที่ 7.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2517
เลขเรียก959.3 ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวีรชนไทย / ฝ่ายวิชาการ พีบีซี ; บรรณาธิการ พิชิต ปฐมเจริญโรจน์
ชื่อผู้แต่งฝ่ายวิชาการ พีบีซี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พีบีซี, 2552.
เลขเรียก959.3 ฝ64ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพลิกตำนานเพื่อชีวิต / ประเสริฐ จันดำ.
ชื่อผู้แต่งประเสริฐ จันดำ, 2488-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2532.
เลขเรียกDS583.2 .ป46
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพิธีเปิดอนุสรณ์สถานวีรชนประชาธิปไตย / โครงการเฉลิมฉลองพิธีเปิดอนุสรณ์สถานวีรชนประชาธิปไตย.
ชื่อผู้แต่งโครงการเฉลิมฉลองพิธีเปิดอนุสรณ์สถานวีรชนประชาธิปไตย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา จำกัด, 2544.
เลขเรียก320.9593 ค961พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพิธีเปิดอนุสรณ์สถานวีรชนประชาธิปไตย ณ สี่แยกคอกวัว ถนนราชดำเนินกลาง 14 ตุลาคม 2544
พิมพลักษณ์2544
เลขเรียก725.94 พ34
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวีรบุรุษ-วีรสตรี : บทบาทวีรกรรมของวีรชนและบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ชาติไทย / สัมพันธ์ ก้องสมุทร
ชื่อผู้แต่งสัมพันธ์ ก้องสมุทร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2526.
เลขเรียกDS571 .ส116ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมุดภาพเดือนตุลา : ประมวลภาพเหตุการณ์14ตุลาคม2516 และ 6 ตุลาคม 2519 / คณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์เดื...
ชื่อผู้แต่งคณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์เดือนตุลา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทางไทย, 2532.
เลขเรียก959.37 ค1411ส 2519
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง๑๐๐ ชื่อลือนาม สงครามไทย - พม่า / ชูชาติ ชุ่มสนิท, วุฒิชาติ ชุ่มสนิท
ชื่อผู้แต่งชูชาติ ชุ่มสนิท
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อันพู, 2556.
เลขเรียก959.3 ช412ห 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวีรกรรมบรรพบุรุษไทย / ศรณรงค์ ปิยะกาญจน์
ชื่อผู้แต่งศรณรงค์ ปิยะกาญจน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รวมสาส์น, 2531
เลขเรียก920 ศ138ว 2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพิธีพระราชทานเพลงศพวีรชน ณ เมรุท้องสนามหลวง 14 ตุลาคม 2517.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2517.
เลขเรียกJQ1743.A5 พ922 2517,95T.7 พ171พ 18
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวีรบุรุษ วีรสตรี / สาโรจน์ มีวงษ์สม เรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งสาโรจน์ มีวงษ์สม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอส.ที.พี.เวิลด์ มีเดีย, 2541.
เลขเรียกDS570.5 ส683,920.0593 ส683ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา