Found: 168  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารายการวีดิทัศน์ เรื่อง "งานปั้นตุ๊กตาชาววัง" สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในโครงการศู...
ชื่อผู้แต่งรัตนาภรณ์ พืชผล.
พิมพลักษณ์2542.
เลขเรียก372.55044 ร1145ก 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคนิคการผลิตรายการวีดีโอเทปเพื่อการศึกษา / ไพโรจน์ กีรณธนากุล.
ชื่อผู้แต่งไพโรจน์ กีรณธนากุล.
พิมพลักษณ์(ม.ป.ท. : ม.ป.พ.), 2528.
เลขเรียก371.3352 พ993ท 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนวีดิทัศน์แบบโปรแกรมวิชา การพยาบาลพื้นฐาน 2 สำหรับนักเรียนพยาบาลศาสตร์ระดับต้นชั้นปีที...
ชื่อผู้แต่งพรพิชิต สุวรรณศิริ.
พิมพลักษณ์2543.
เลขเรียก371.3358 พ176ก 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบรายการวีดิทัศน์เพื่อลดอุบัติภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานแก้ไฟฟ้าขัดข้อง การไฟฟ้านครหลว...
ชื่อผู้แต่งสิริเสก ชื่นมนัส.
พิมพลักษณ์2540.
เลขเรียก371.3358 ส373ก 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาผลการใช้วีดิทัศน์การสอน เรื่อง แผ่นภาพโปร่งใส สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นส...
ชื่อผู้แต่งชัชชัย วัฒนเบญจโสภา.
พิมพลักษณ์2540.
เลขเรียก371.3352 ช1122ก 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้จากบทเรียนเทปโทรทัศน์ที่มีอักษรบรรยายประกอบบนภาพและนอกกรอ...
ชื่อผู้แต่งสุรพล มโนวงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2535.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเรื่องการประเมินประสิทธิภาพของสื่อวีดิทัศน์เรื่อง การอภิปรายเจาะกลุ่ม ที่ใช้ถ่ายทอดให้แก่ผู้...
ชื่อผู้แต่งนาตยา เกรียงชัยพฤกษ์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : งานสุขศึกษาในสถานบริการสาธารณสุข กลุ่มงานวิชาการ กองสุขศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2543.
เลขเรียก371.355 น463ก 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนเทปโทรทัศน์ที่มีการสรุปด้วยภาพนิ่งและการสรุปด้วยภาพเคล...
ชื่อผู้แต่งสมนึก ฮวบเอี่ยม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2534.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลการใช้รายการวีดิทัศน์ประกอบกิจกรรมการศึกษาแบบรายบุคคลและแบบกลุ่มร่วมมือ : ปริญญานิพนธ์ / ธีตา เธีย...
ชื่อผู้แต่งธีตา เธียรกุลไพบูลย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2540
เลขเรียก371.335 ธ619ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยปี 2538 การผลิตวีดิทัศน์เพื่อการศึกษาด้วยตนเอง เรื่อง เทคนิคการใช้โสตทัศนูปกรณ์ / ผู้ว...
ชื่อผู้แต่งศักดิ์ดา ชูศรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2538.
เลขเรียกวจ LB1044.75 ศ325
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
11
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา [CD-ROM] / ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
ชื่อผู้แต่งศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคนิคการผลิตรายการเทปโทรทัศน์ / รวบรวมโดยชิน คล้ายปาน ... [และคนอื่น ๆ].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะอนุกรรมการกลุ่มโสตทัศนศึกษา ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา, 2528.
เลขเรียก778.59 ท591 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง เทปโทรทัศน์เพื่อการเรียนการสอน / คณะนิสิตปริญญาโทวิชาเอกเทคโนโลยีทางการ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. คณะนิสิตปริญญาโทวิชาเอกเทคโนโลยีทางการศึกษา 2525
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2525.
เลขเรียก371.3358 ศ 196 อ 2525
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตวีดีทัศน์เพื่อการศึกษา / วสันต์ ศรีหิรัญ.
ชื่อผู้แต่งวสันต์ ศรีหิรัญ.
พิมพลักษณ์สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, ม.ป.ป.
เลขเรียก371.3358 ว1811ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายการวีดิทัศน์และวิทยุเพื่อการศึกษา / ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาและเครือข่าย กรมการศึกษานอกโรงเรียน
ชื่อผู้แต่งกรมการศึกษานอกโรงเรียน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, [2540?]
เลขเรียกLB1044.75 ก522ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา