Found: 3,517  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิศวกรรม ประวัติ-การศึกษา-อาชีพ-ความก้าวหน้า พร้อมด้วย พ.ร.บ. ควบคุมอาชีพวิศวกรรม และหลักสูตรการศึกษ...
ชื่อผู้แต่งวิทยา เพียรวิจิตร
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2514.
เลขเรียก620.009 ว34ว
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวิศวกรรมสารเอเชียอาคเนย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง70 ปีแห่งความเป็นเลิศด้านวิศวกรรม / สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551.
เลขเรียกTA7,620 ก 875 จ 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดงตาลสัมพันธ์ ... / สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์, 2540-
เลขเรียกTA4 ด23
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทรรศการวิชาการทางวิศวกรรม ครั้งที่... : จุฬาวิชาการ / คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่งนิทรรศการวิชาการทางวิศวกรรม (2525-2545 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะวิศวฯ, 2521-
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทความวิจัยและวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ = Engineering research and technical publication / คณะวิศวกรรม...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2542.
เลขเรียกTA160.6.T5 บ125 2542,620 บ125 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทคัดย่อโครงงานวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิ...
ชื่อผู้แต่งเกศจนาฏ ทองเนียม
พิมพลักษณ์นครนายก : หอสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์, 2543
เลขเรียกวจ 670.42 ก772บ 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมช่าง / รวบรวมโดย หลวงวิธานยนตรกรรม
ชื่อผู้แต่งวิธานยนตรกรรม หลวง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2535.
เลขเรียกTA9 ว613พ 2535,อ 620.0031 ว73พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพื้นฐานทางวิศวกรรม เล่ม 1 / มนตรี พิรุณเกษตร
ชื่อผู้แต่งมนตรี พิรุณเกษตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2539.
เลขเรียกT45 ม151 2539,620.1 ม151พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิศวกรรม : ประวัติ-การศึกษา-อาชีพ-ความก้าวหน้า พร้อมด้วย พ.ร.บ. ควบคุมอาชีพวิศวกรรมและหลักสูตรการศึ...
ชื่อผู้แต่งวิทยา เพียรวิจิตร.
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2514.
เลขเรียก620 ว234ว 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอนวิชา 1309100 แนะนำวิชาชีพวิศวกรรม (Introduction to engineering) / คณะวิศวกรรมศาสต...
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัย,2556.
เลขเรียกUCTM 1309100 อ884 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอนวิชา 1309100 แนะนำวิชาชีพวิศวกรรม (Introduction to engineering) / คณะวิศวกรรมศาสต...
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัย,2558.
เลขเรียกUCTM 1309100 อ884 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอนวิชา 1309100 แนะนำวิชาชีพวิศวกรรม (Introduction to engineering) / คณะวิศวกรรมศาสตร...
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัย,2560.
เลขเรียกUCTM 1309100 อ884 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอนวิชา 1309100 แนะนำวิชาชีพวิศวกรรม (Introduction to engineering) / คณะวิศวกรรมศาสตร...
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัย,2553.
เลขเรียกUCTM 1309100 อ884
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปรายชื่อโครงการนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2539-2543 / คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2545
เลขเรียกTA160.6.T5 ม56 2545,620.0072 ข285ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา