Found: 2,380  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระวินัยปิฎก = Vinaya pitaka/ [BOOK] คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
ชื่อผู้แต่งคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2551.
เลขเรียกBQ1153.T5 ต941พ,294.312 ค212พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือพระวินัยสังเขป / พระเข็ม สุชีโว, รวบรวม.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กองทุนโลกทิพย์, 2529.
เลขเรียกBQ1183 ห438 2529
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษากับการสร้างวินัย : ความคาดหวังกับความเป็นจริง / อาภา ถนัดช่าง
ชื่อผู้แต่งอาภา ถนัดช่าง
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], [2538]
เลขเรียกBJ1533.D49 อ634ก 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องต้นบัญญัติ : มูลเหตุที่ได้ทรงบัญญัติสิกขาบทในพระปาฏิโมกข์ = มหาวิภังค์คัมภีร์พระวินัยปิฎก / ม.จ. พ...
ชื่อผู้แต่งวินัยปิฎก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง, 2524.
เลขเรียก294.3181 ว623ต 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภิกขุปาฏิโมกข์ บาลี-แปล ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป. สัมพันธ์พาณิชย์, 2537.
เลขเรียกBQ1153.ท9 ภ62
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุความมีวินัยในตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม / ...
ชื่อผู้แต่งจันทิมา แสงเลิศอุทัย
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2553
เลขเรียก378.195 จ285ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผิดวินัยของนักเรียนโดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาโรงเรี...
ชื่อผู้แต่งรัชฎา พูลพันธุ์.
พิมพลักษณ์ชลบุรี: บัณฑิตวิทยาลัย มหวิทยาลัยบูรพา, 2550.
เลขเรียกว372.15 ร326ก 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์องค์ประกอบการรักษาวินัยในโรงเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดสุโขทัย = The F...
ชื่อผู้แต่งฉลวย สายทองคำ
พิมพลักษณ์2560
เลขเรียกป 371.5 ฉ177ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการปฏิบัติตามระเบียบวินัยของนักเรียนโรงเรียนบ้านสม็อง อำเภอนาทวี จังห...
ชื่อผู้แต่งหมะนาวี หมะอิ
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
เลขเรียกอ 371.5 ห175ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการมีวินัยของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ตำบลท่าวั...
ชื่อผู้แต่งเทวฤทธิ์ สถาพร
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
เลขเรียกอ 371.59 ท642ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความมีวินัยในตนเองของนักเรียน วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด = Self-Disciplines of Students...
ชื่อผู้แต่งพรรัตน์ เชิงสะอาด
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
เลขเรียกอ 371.5 พ275ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความมีวินัยในตนเองของนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 ในเขตตรวจราชการที่ 4 / สำนักผู้ตรวจราชก...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ. สำนักผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการที่ 4.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนัก, 2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระวินัยปิฎก / คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ; บรรณาธิการ: ณัชชา มูลยาพอ, สมควร นิยมว...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2552.
เลขเรียก294.3822 พ389
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารพัฒนาวินัยข้าราชการครู : กรณีผิดวินัย / สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู กระทรวงศึกษาธิการ.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2529.
เลขเรียกLB2836 ส65
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำเนินการทางวินัยกับนักเรียน ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครูและผู้ปกครอง...
ชื่อผู้แต่งนาวา กุตัน
พิมพลักษณ์2547
เลขเรียกวพ 371.5 น494ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา