Found: 2,207  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องท่องตัวบท วิ. แพ่ง / เดอะซัคเซสกรุ๊ป
ชื่อผู้แต่งเดอะซัคเซสกรุ๊ป
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, 2557
เลขเรียกKPT1710 ท264 2558,347 ด919ท 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ฉบับสมบูรณ์ / รวบรวมโดย วราภรณ์ คริศณุ
ชื่อผู้แต่งไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2552
เลขเรียกKPT 1710 ท96 2552,346.05 ป352 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยบูรพา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ฉบับอ้างอิง : ตัวบท สาระสำคัญ เอกสารอ้างอิง หลักและทฤษฎีกฎหมายและคำพ...
ชื่อผู้แต่งวรรณชัย บุญบำรุง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2555.
เลขเรียกKPT1710 ว244 2555,347.05 ป352ว 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องInfographic ป.วิแพ่ง เล่ม 2 (เรื่องสำคัญ ในกระบวนการวิธีพิจารณาความแพ่ง) ฉบับ LawDD กฤษณ์ ฤทธิธรรม, ...
ชื่อผู้แต่งนริศรา ทุมมา, เรียบเรียง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ เอเอ็มอาร์ อินโนเวชั่น 2561
เลขเรียก347.05 ก198อ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเกร็ดกฎหมาย วิ.แพ่ง / โดย สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
ชื่อผู้แต่งสมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัณฑิตอักษร, 2557.
เลขเรียกKPT1710 ส168 2557,347.07 ส284ก 2557
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe think tank คลังสมองประลองวิชา วิ.แพ่ง / The justice group.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, 2553.
เลขเรียกKPT1710 ท376,347.07 ด 877 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4 / สมชาย จุลนิติ์.
ชื่อผู้แต่งสมชาย จุลนิติ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2560.
เลขเรียก347.05 ส239ค 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง / ธานินทร์ กรัยวิเชียร
ชื่อผู้แต่งธานินทร์ กรัยวิเชียร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม, 2521.
เลขเรียกK ธ515พ 2521 ล.1,346 ธ25ค 2521
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตัวบท แผนผังมาตรสำคัญ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง/ ไกรศิริ แก้วยี่.
ชื่อผู้แต่งไกรศิริ แก้วยี่.
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ: พิมพ์ใหญ่การพิมพ์, 2560
เลขเรียกKPT1710 ก297 2560,347 ก366ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องท่องตัวบท จำหลักได้-แม่นฎีกา ป.วิ.แพ่ง / รวบรวมโดย : The success group.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, 2555.
เลขเรียกKPT1710 ท263พ,347 ท19 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องป.ว.พ. ฉบับเริ่มต้น (ตอน 4) / ประทีป อ่าววิจิตรกุล
ชื่อผู้แต่งประทีป อ่าววิจิตรกุล
พิมพลักษณ์ระยอง : สวัสดิ์อุดมเอ็นจิเนียริ่ง, 2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับใช้งาน) / โดย สุพจน์ กู้มานะชัย
ชื่อผู้แต่งสุพจน์ กู้มานะชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2545.
เลขเรียกK ส826ค,347.593 ส46ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง / คณะวิชาการ The Justice Group.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, [2548]
เลขเรียกKPT1710 ป352ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง : ฉบับทันสมัยแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548 / รวบรวมโดย สุรศักดิ์ วาจาส...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2549.
เลขเรียกK ป349ร 2549,347 ก239ป 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา