Found: 2,447  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 = Criminal Procedure Code 2 / พิศิษฏ์ เทศะบำรุง.
ชื่อผู้แต่งพิศิษฏ์ เทศะบำรุง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2548.
เลขเรียกK5412 พ759 2548,กม 345 พ38ก 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลกฎหมาย วิ.อาญา (ฉบับใช้เรียน) / คณะวิชาการ The Justice Group
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, [2554?]
เลขเรียกKPT4610 ป352ว,345.05 ป17116
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับอ้างอิง / สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วุฒนกุล. [text]
ชื่อผู้แต่งสุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2551.
เลขเรียกKPT4610 ส854 2551,345 ส47ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา = Principle of law criminal procedure / ธานี วรภัทร์
ชื่อผู้แต่งธานี วรภัทร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2558.
เลขเรียกKPT4610 ธ517 2558,345.05 ธ253ห 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา / กรกฎ ทองขะโชค.
ชื่อผู้แต่งกรกฎ ทองขะโชค.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2561.
เลขเรียกKPT4610 ก17 2561,345.05 ก171ห 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลกฎหมายอาญาวิธีพิจารณาความอาญา : หลักกฎหมายและพื้นฐานการเข้าใจ / คณิต ณ นคร
ชื่อผู้แต่งคณิต ณ นคร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560
เลขเรียกKPT4610 ค129ป 2560,345.05 ค143ป 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. เล่ม 1 / โดย ธานิศ เกศวพิทักษ์.
ชื่อผู้แต่งธานิศ เกศวพิทักษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จิรรัชการพิมพ์, 2548- .
เลขเรียก345.05 ธ516ค 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับทันสมัย / รวบรวมโดย น้ำแท้ มีบุญสร้าง
ชื่อผู้แต่งน้ำแท้ มีบุญสร้าง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภูมิบัณฑิต, 2544.
เลขเรียกKPT4610 น522ป 2544,345.05 น522ป
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์ / รวบรวมโดย บุญร่วม เทียมจันท...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : THE LAW GROUP, 2558
เลขเรียกK 5015 บ541ป 2558,345.05 ป17116
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องถอดความ code & decode ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พร้อมพระราชบัญ...
ชื่อผู้แต่งสุเนติ คงเทพ
พิมพลักษณ์นิติธรรม, กรุงเทพฯ : 2557
เลขเรียกKPT1710 ส245 2557,347 ส822ถ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe lecture ความสำเร็จเหนือคำบรรยาย วิ. อาญา / The Success Group.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, [2553]
เลขเรียกKPT4610 ด919
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ภาค 1-2) : (สอดคล้องตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจ...
ชื่อผู้แต่งจักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, 2545.
เลขเรียกKPT4610 จ62 2545,345.05 จ223ค
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา