Found: 298  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา / กองประเมินผลการศึกษา สำนักงานคณะกรรมก...
ชื่อผู้แต่งสำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักฯ, 2529.
เลขเรียกLC6581.ท9 ส651
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา =/ Educational radio and television / โดย ร่วมศักดิ์ แก้วปลั่ง และ อ...
ชื่อผู้แต่งร่วมศักดิ์ แก้วปลั่ง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2521.
เลขเรียกLB1044.6.ท9 ร54,384.5 ร545ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้ทัศนวัสดุประกอบรายวิทยุโรงเรียนในการสอนวิชาสังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / องุ่น พระเดโช =...
ชื่อผู้แต่งองุ่น พระเดโช
พิมพลักษณ์2516.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้วัตถุประสงค์สำหรับการศึกษาทางวิทยุ / สมพงษ์ ศรีประสิทธิ์.
ชื่อผู้แต่งสมพงษ์ ศรีประสิทธิ์.
พิมพลักษณ์ราชบุรี : ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคกลาง, [2520]
เลขเรียกLC6581.ท9 ส4
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความต้องการรายการวิทยุกระจายเสียงสำหรับการศึกษาของประชาชนในกรุงเทพมหานคร / กุณฑลรัตน์ รัตนสิงห์ = D...
ชื่อผู้แต่งกุณฑลรัตน์ รัตนสิงห์
พิมพลักษณ์2519.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความต้องการรายการวิทยุกระจายเสียงสำหรับการศึกษาของประชาชนในภาคเหนือ / นิคม ศรีนุเคราะห์ = Demand fo...
ชื่อผู้แต่งนิคม ศรีนุเคราะห์
พิมพลักษณ์2519.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำตอบปัญหาวิชาการ วิทยุ / เสงี่ยม เผ่าทองศุข.
ชื่อผู้แต่งเสงี่ยม เผ่าทองศุข.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศิวพร, 2499
เลขเรียก621.3841 ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทความจากรายการวิทยุ วิทยาลัยทางอากาศ / เอิกสรวง ปาลวัฒน์
ชื่อผู้แต่งเอิกสรวง ปาลวัฒน์.
พิมพลักษณ์ลพบุรี : สำนักวิจัย ศูนย์ศึกษาและปฏิบัติการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สถาบันราชภัฏเทพสตรี, 2537
เลขเรียก384.54 อ618บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทบาทของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา / นฤมล ปิศโน = The performance of the natio...
ชื่อผู้แต่งนฤมล ปิศโน
พิมพลักษณ์2547.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานสรุปผลการสำรวจวิจัยบทบาทของรายการเพื่อการศึกษาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการพัฒนาป...
ชื่อผู้แต่งกรมประชาสัมพันธ์. กลุ่มวิจัยพัฒนาและสำรวจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมฯ, 2540.
เลขเรียกLB1044.6.ท9 ก42
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิทยุโรงเรียน
ชื่อผู้แต่งศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว, 2530.
เลขเรียก371.39 ศ415ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิทยุโรงเรียนการใช้บทเรียนวิชาสังคมศึกษาและขับร้องดนตรี / กองเผยแพร่การศึกษา.
ชื่อผู้แต่งกองเผยแพร่การศึกษา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2506.
เลขเรียก372.8 ผ56ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถานีวิทยุสถาบันการศึกษากับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน / กรรณิการ์ โต๊ะมีนา = University rad...
ชื่อผู้แต่งกรรณิการ์ โต๊ะมีนา
พิมพลักษณ์2548.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนะนำการจัดรายการวิทยุโครงการวิทยุเพื่อการศึกษา
ชื่อผู้แต่งพรพิมล เฉลิมมีประเสริฐ.
พิมพลักษณ์เลย : ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูเลย, 2524
เลขเรียก371.39 พ17น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินคุณค่าและสมรรถนะทางเทคนิคและรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา กรมปร...
ชื่อผู้แต่งสุทิติ ขัตติยะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา กรมประชาสัมพันธ์, 2550.
เลขเรียกวจ PN1992.75 ส778ก3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา