Found: 19  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิทยาคลื่นไหวสะเทือนเชิงสถิติ : กรณีศึกษาภูมิภาคอาเซียน = Statistical seismology / สันติ ภัยหลบลี้.
ชื่อผู้แต่งสันติ ภัยหลบลี้.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียกQE534.3 ส581ว,551.22 ส579ว 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSEISMICITY RATE CHANGE AND REGION-TIME-LENGTH ALGORITHM INVESTIGATIONS ALONG SUMATRA-ANDAMAN SUBDUCT...
ชื่อผู้แต่งSantawat sukrungsri.
พิมพลักษณ์2014.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิทยาคลื่นไหวสะเทือนเชิงสถิติ : กรณีศึกษาภูมิภาคอาเซียน = Statistical seismology / สันติ ภัยหลบลี้.
ชื่อผู้แต่งสันติ ภัยหลบลี้.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียกQE534.3 ส581ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสัมมนาระบาดวิทยาแห่งชาติครั้งที่ 8 = 8th National Seminar on Epidemiology / [จัดโดย] กองระบาดวิทย...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาระบาดวิทยาแห่งชาติ (ครั้งที่ 8 : 2533 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2533, [1990]
เลขเรียกWA105 ส691ก 2533
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภัยธรรมชาติ : หนังสืออ่านประกอบอ้างอิงสำหรับเด็กชั้นประถมศึกษา / ศิระ ศราวุธ, เรื่อง ; ประสิทธิ์ อึ้...
ชื่อผู้แต่งศิระ สราวุธ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กิจศึกษาเทรดดิ้ง, 2547.
เลขเรียก372.4 ป1711ภย
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลไกการเกิดแผ่นดินไหวตามรอยเลื่อนย้อนแนวกลางหลัก เทือกเขาหิมาลัย / เบญจพร แสนสวาท = Focal mechanism ...
ชื่อผู้แต่งเบญจพร แสนสวาท ผู้แต่ง
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSEISMICITY OF CENTRAL NORTHERN THAILAND FROM 1999-2010 SEISMIC DATA OF THE KAENG SUA TEN SEISMOGRAPH...
ชื่อผู้แต่งWatana khamkom.
พิมพลักษณ์2014.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินความน่าจะเป็นของการเกิดแผ่นดินไหวตามแนวมุดตัวของแผ่นเปลือกโลกสุมาตรา-อันดามัน / พรรณราย แ...
ชื่อผู้แต่งพรรณราย แซ่เห้ง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพฤติกรรมและพิบัติภัยแผ่นดินไหวของประเทศนิวซีแลนด์ / ธนพรรษ พิเชฐโสภณ
ชื่อผู้แต่งธนพรรษ พิเชฐโสภณ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSoft quake : งานเขียนด้านธรณีวิทยาที่แอบนินทา"แผ่นดินไหว"แบบเบาๆ / สันติ ภัยหลบลี้.
ชื่อผู้แต่งสันติ ภัยหลบลี้.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555.
เลขเรียกQE534.3 ส64,551.22 ส115ส 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือแผ่นดินไหว รับมืออย่างไรหากไทยต้องเผชิญ / ไพบูลย์ นวลนิล
ชื่อผู้แต่งไพบูลย์ นวลนิล
เลขเรียกQC843 พ-ค 2558,551.22 พ978ค 2558
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทมส์สารานุกรมดาวเคราะห์-โลก ผู้แปล ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ, โกสุม จันทร์ศิริ. [text]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ ฟาร์อีสต์พับลิเกชั่น 2546.
เลขเรียก551.03 ท96
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสึนามิในประเทศไทย = Tsunami in Thailand / มนตรี ชูวงษ์
ชื่อผู้แต่งมนตรี ชูวงษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553
เลขเรียกGC 220.4.T5 ม151ส 2553,551.36 ม33ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธรณีสัณฐานวิทยาจากการแปรสัณฐานตามแม่น้ำสาระวินตอนล่างในภาคตะวันออกของสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า / ณฐพล ...
ชื่อผู้แต่งณฐพล รำพึงกิจ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSEISMICITY RATE CHANGE AND REGION-TIME-LENGTH ALGORITHM INVESTIGATIONS ALONG THAILAND-LAOS-MYANMAR B...
ชื่อผู้แต่งPrayot puangjaktha.
พิมพลักษณ์2014.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา