Found: 233  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการก่อเกิด พัฒนาการ และทิศทางในอนาคตของวิทยาลัยชุมชน : รายงานการวิจัยเรื่อง / สุนันทา แสงทอง
ชื่อผู้แต่งสุนันทา แสงทอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2556
เลขเรียกวจ 378.593 ส736ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการก่อเกิด พัฒนาการ และทิศทางในอนาคตของวิทยาลัยชุมชน : รายงานการวิจัย / สุนันทา แสงทอง
ชื่อผู้แต่งสุนันทา แสงทอง ผู้วิจัย
เลขเรียก378.052 ส816ก 2556
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการก่อเกิด พัฒนาการ และทิศทางในอนาคตของวิทยาลัยชุมชน ; รายงานการวิจัยเรื่อง / สุนันทา แสงทอง Text
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน, 2556
เลขเรียก378.05 ส816ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครึ่งทศวรรษวิทยาลัยชุมชนสงขลา "ก้าวที่ห้า...สู่ความพร้อมกับการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน" / วิทยาลัย...
ชื่อผู้แต่งวิทยาลัยชุมชนสงขลา
พิมพลักษณ์สงขลา : วิทยาลัยชุมชนสงขลา, 2555
เลขเรียกLB2328 ว-ค 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลการดำเนินงานวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ปีงบประมาณ 2550 / สำนักงานบริหารงานวิทยาลัยชุมชน
ชื่อผู้แต่งสำนักงานบริหารงานวิทยาลัยชุมชน
พิมพลักษณ์สมุทรสาคร : สำนักงาน, 2550
เลขเรียกสร 378.052 บ47ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสภาพและปัญหาของวิทยาลัยนาฏศิลปในฐานะวิทยาลัยชุมชน ตามการรับรู้ของอาจารย์และผู้บริหาร ของวิทย...
ชื่อผู้แต่งพจนา บัวกระสินธุ์
พิมพลักษณ์2539.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องต้นกล้าชุมชน / สำนักงานบริหารงานวิทยาลัยชุมชน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานบริหารงานวิทยาลัยชุมชน, 2552.
เลขเรียก378.052 ต124
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องการก่อเกิด พัฒนาการและทิศทางในอนาคตของวิทยาลัยชุมชน / สุนันทา แสงทอง
ชื่อผู้แต่งสุนันทา แสงทอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, 2556.
เลขเรียกLB2328 ส816 2556,วจ 371.2 ส 691 ร 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการก่อเกิดพัฒนาการและทิศทางในอนาคตของวิทยาลัยชุมชน / สุนันทา แสงทอง.
ชื่อผู้แต่งสุนันทา แสงทอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2556.
เลขเรียก378.1 ส4511ร 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน / บี ลามา จอนห์สัน ; {767}แปลโดย วิจิตร จันทรากุล
ชื่อผู้แต่งจอนห์นสัน, ปี. ลามา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศึกษาพร, 2527.
เลขเรียก378.052 จ213ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคมทัศน์ : ทางวิวัฒน์วิทยาชุมชน / บรรณาธิการ วิวัฒน์ คติธรรมนิตย์ และกรเกษ ศิริบุญรอด
ชื่อผู้แต่งวิวัฒน์ คติธรรมนิตย์, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน, 2552
เลขเรียก378.052 ค16
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคมทัศน์ทางวิวัฒน์วิทยาลัยชุมชน [text] / บรรณาธิการโดย วิวัฒน์ คติธรรมนิตย์ และ กรเกษ ศิริบุญรอด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2553
เลขเรียกสร 378.052 ค147
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการจัดการศึกษา การฝึกอบรมและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนในวิทยาลัยชุมชน / สำนัก...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, มปป.
เลขเรียก378.05 ส215ค มปป.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการสัมมนาเรื่องวิทยาลัยชุมชนกับการพัฒนาชนบท / ภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยมหิดล. ภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ 2522.
เลขเรียกLB2328 ม251ร 2522
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา