Found: 1,919  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปฏิบัติการการโปรแกรมสำหรับการวิจัยการดำเนินงาน = Programming for operations research laboratory / ...
ชื่อผู้แต่งรสสุคนธ์ หังสพฤกษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2537.
เลขเรียกT57.6 ร177,001.424 ร188ป 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยดำเนินงาน = Operations research / ทวีพล ซื่อสัตย์.
ชื่อผู้แต่งทวีพล ซื่อสัตย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการวัดคุมทางอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2542.
เลขเรียกT57.6 ท214 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยเชิงสำรวจเบื้องต้นสำหรับนักนิเทศศาสตร์ = Introduction to survey methods for communicators /...
ชื่อผู้แต่งกริช สืบสนธิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524.
เลขเรียกH62 .ก43,001.433 ก113ก 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research : AR) สู่...การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเ...
ชื่อผู้แต่งศุภวัลย์ พลายน้อย
พิมพลักษณ์นครปฐม : ฝ่ายติดตามประเมินผลภายในและสังเคราะห์องค์ความรู้ โครงการวิจัยและพัฒนาชีวิตสาธารณะ-ท้องถิ่นน่าอยู่ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2547.
เลขเรียกT57.6 .ศ64 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาการวิจัยเชิงปฏิบัติการ หน่วยที่ 10-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2538
เลขเรียก001.424 ม246อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมทางสุขภาพในชุมชน = Community-based participatory action research in h...
ชื่อผู้แต่งกุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ.
พิมพลักษณ์ฉะเชิงเทรา : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, 2558.
เลขเรียก362.17 ก477ก 2558
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยดำเนินงาน / วิจิตร ตันฑสุทธิ์, วันชัย รัจิรวนิช, ศิริจันทร์ ทองประเสริฐ
ชื่อผู้แต่งวิจิตร ตัณฑสุทธิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2540
เลขเรียกT57.6 ว522ก 2540,003 ว32ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการวิจัยเชิงปฏิบัติการ = Action research guideline / อิสระ สุวรรณบล
ชื่อผู้แต่งอิสระ สุวรรณบล.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2554.
เลขเรียก003 อ764ค 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยดำเนินงาน = Operations research / สุทธิมา ชำนาญเวช
ชื่อผู้แต่งสุทธิมา ชำนาญเวช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2552.
เลขเรียกT57.6 ส775,003 ส44ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยดำเนินงาน, ภาค Deterministic = Operations research / วิจิตร ตัณฑสุทธิ์, วันชัย ริจิรวนิช, ...
ชื่อผู้แต่งวิจิตร ตัณฑสุทธิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2544
เลขเรียกT57.6 ว-ก 2544,033 ว522ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน = Classroom action research / สุวิมล ว่องวานิช [Text]
ชื่อผู้แต่งสุวิมล ว่องวานิช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ ; จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553
เลขเรียก370.72 ส882ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องการประชุมวิชาการ การวิจัยดำเนินงาน ประจำปี 2548 / จัดโดย เครือข่ายการวิจัยดำเนินงาน สถาบันบัณ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการ การวิจัยดำเนินงาน ประจำปี 2548 (2548 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2548.
เลขเรียกT57.6.A2 ก482 2548,003 ก482รอ 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา