Found: 136,126  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลงานทางวิชาการด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมระดับคณาจารย์ โครงการสัมนาทางวิชาการ การพัฒนาการศึกษาด้...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานกิจการยุติธรรม สภานิสิตนักศึกษา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลงานทางวิชาการด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมระดับบัณฑิตศึกษา โครงการสัมนาทางวิชาการ การพัฒนาการศึกษ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานกิจการยุติธรรม สภานิสิตนักศึกษา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2537 วันที่ 11 ธันวาคม 2537 กรุงโตเกียว / สมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ป...
ชื่อผู้แต่งสมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์. งานสัมมนาวิชาการ (2537 : ญี่ปุ่น)
พิมพลักษณ์[โตเกียว : สมาคม, 2537]
เลขเรียกQ180.A5.T5 ส293ร 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิถีชีวิตและสภาพปัญหาครอบครัวที่มีความสัมพันธ์กับสังคมและเศรษฐกิจ / ณัญศิริ พลเคน.
ชื่อผู้แต่งณัญศิริ พลเคน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทิศทางของการวิจัยในทศวรรษหน้า : รายงานการสัมมนาทางวิชาการ วันที่ 27 เมษายน 2534 ณ ห้องประชุมใหญ่ อา...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง ทิศทางของการวิจัยในทศวรรษหน้า (2534 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สมาคม, 2534.
เลขเรียก001.4 ก525รก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิธีวิจัยทางสหกรณ์ / สุวรรณา ธุวโชติ.
ชื่อผู้แต่งสุวรรณา ธุวโชติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2541.
เลขเรียกHD2955.5.T5 ส873,334.072 ส873ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการอบรมนักวิจัยทางสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 5 / สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันไทยคดีศึกษา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2523.
เลขเรียกH62.5 .ธ47
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยทางสุขศึกษา = Research in health education / เรียบเรียงโดย นิภา มนุญปิจุ
ชื่อผู้แต่งนิภา มนุญปิจุ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรบัณฑิต, 2528.
เลขเรียกRA440.85 น623 2528,WA20.5 น623 2528,001.42 น746ก 2/2528
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยธุรกิจปฏิบัติการวิจัยนอกเหนือจากตำรา ทองใบ สุดชารี [Text]
ชื่อผู้แต่งทองใบ สุดชารี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี 2546
เลขเรียกHF 5549.5 .R5 ท278ก 2546,650 ท278ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสังเคราะห์งานวิจัยปัจจัยที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอนของครู : การวิเคราะห์อภิมาน / วิทยานิพนธ์ ...
ชื่อผู้แต่งธีระยุทธ อ้วนวงค์
พิมพลักษณ์2554.
เลขเรียกวจ 001.43 ธ74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น / กฤติยา วงศ์ก้อม
ชื่อผู้แต่งกฤติยา วงศ์ก้อม
พิมพลักษณ์นครปฐม : โปรแกรมวิชาการวัดผลการศึกษา คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครปฐม, [254?]
เลขเรียก300.72 ก17ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการวิจ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กอง, 2545.
เลขเรียกQ180.A1 ร451ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิธีวิทยาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ = Research methodology in social sciences / พิชิต ฤทธิ์จรูญ
ชื่อผู้แต่งธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เฮ้าส์ ออฟ เคอร์มีสท์ , 2558
เลขเรียกH62 ธ65 2558,001.42 ธ654ว 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวคิดพื้นฐานทางการวิจัย / สิทธิ์ ธีรสรณ์.
ชื่อผู้แต่งสิทธิ์ ธีรสรณ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552.
เลขเรียกQ180.A1 ส66 2552,001.4 ส721น 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา