Found: 207  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตกแต่งต้นฉบับ / วิษณุ สุวรรณเพิ่ม
ชื่อผู้แต่งวิษณุ สุวรรณเพิ่ม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2521.
เลขเรียก070.41 ว75ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการเตรียมบทความและรายงานทางวิทยาศาสตร์เพื่อตีพิมพ์ในวารสาร / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บพิธ, 2520.
เลขเรียก070 ส691ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจุลสารโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ / สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย
ชื่อผู้แต่งสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคม, 2516.
เลขเรียก070 ส62จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทฤษฎีสื่อสารมวลชน = Four Thearies of the Press / เฟรด เอส ซีเบริท, ธีโอดอร์ บีเตอร์สัน และ วิลเบอร์ ...
ชื่อผู้แต่งซีเบริท, เฟรด เอส
พิมพลักษณ์พระนคร : สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2513.
เลขเรียกP90 ซ341ท 2513
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวรรณไวทยากร ชุมนุมบทความทางวิชาการ, วารสารศาสตร์ ถวายพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ในโอ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2514.
เลขเรียกAC158 ว262 2514
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวรรณไวทยากร วารสารศาสตร์ / โครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ชื่อผู้แต่งโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.
เลขเรียก070 ค87ว 2514
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวารสารศาสตร์ / พระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่น นราธิปพงศ์ประพันธ์.
ชื่อผู้แต่งนราธิปพงศ์ประพันธ์, พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่น.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2514.
เลขเรียก070 น172ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวารสารศาสตร์ : ชุมนุมบทความทางวิชาการ.
ชื่อผู้แต่งสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2514.
เลขเรียก070 ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวารสารเศรษศาสตร์จุฬาลงกรณ์ = Chulalongkorn Journal of Economics
ชื่อผู้แต่งคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2534]
เลขเรียก070.4 ค14ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักวารสารศาสตร์ = Principle of journalism / สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ [Text]
ชื่อผู้แต่งสุรสิทธิ์ วิทยารัฐ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2554.
เลขเรียก070.4 ส855ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์และนิตยสาร / สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ
ชื่อผู้แต่งสุรสิทธิ์ วิทยารัฐ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา, 2544
เลขเรียก070 ส478ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการหนังสือพิมพ์เบื้องต้น = Introduction to journalism / สิริทิพย์ ขันสุวรรณ.
ชื่อผู้แต่งสิริทิพย์ ขันสุวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ, 2530.
เลขเรียกPN4731 ส6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้วารสารวิชาการในสำนักบรรณสารการพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ / ศิริพร มาคิริ
ชื่อผู้แต่งศิริพร มาคิริ
พิมพลักษณ์2528.
เลขเรียกวจ 070 ศ74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการทำหนังสือพิมพ์ / โดย คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เรือนอักษร, 2525.
เลขเรียก070 ค172
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหา อุปสรรค และแนวทางการพัฒนาวารสารฉบับภาษาอังกฤษ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) : รายงานการวิจัยฉบั...
ชื่อผู้แต่งอตินันทน์ สุขเขียว
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 25-
เลขเรียกวจ 025.17 อ373ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา