Found: 55  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องวุ่นๆ ของวัยรุ่นชาย (ผมเป็นหนุ่มแล้วครับ) / เรื่อง : Nuria Roca ; แปล : ศุภางค์พิชญช์ ชินพันธ...
ชื่อผู้แต่งRoca, Nuria.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่น เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเม้นท์, [2553].
เลขเรียกRJ143 R635 2553,613.907 ร924รอ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิต 18+ เกรียนเจเนอเรชั่น / วิชัย x สเลดทอย.
ชื่อผู้แต่งวิชัย x สเลดทอย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แซลมอน เฮ้าส์, 2557.
เลขเรียกPL4209.4.ว62 ช65 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเติบใหญ่ก้าวไปสู่วัยหนุ่ม / Alex Frith เขียน ; Adam Larkum ภาพประกอบ ; จินตนา เวชสวัสดิ์ แปล
ชื่อผู้แต่งฟริธ, อะเล็กซ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โลกหนังสือ, 2550.
เลขเรียกRJ143 ฟ135
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิบัติการเลี้ยงดูวัยรุ่นชายของบิดามารดาและพฤติกรรมเสี่ยง ณ ตำบลจารย์ตำรา อำเภอพิมาย จังหวัดนครรา...
ชื่อผู้แต่งสุพรรณี นาควิริยะพงศ์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องลับเฉพาะของลูกชายพ่อแม่ไม่รู้ไม่ได้แล้ว / ทวีพล เขียนนุกูล.
ชื่อผู้แต่งทวีพล เขียนนุกูล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คลื่นอักษร, 2551.
เลขเรียกHQ797 ท56,155.532 ท214ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างและการปรับเปลี่ยนความเป็นเพศและจินตนาการทางเพศในกลุ่มวัยรุ่นชาย / พิทักษ์ ศิริวงศ์
ชื่อผู้แต่งพิทักษ์ ศิริวงศ์
พิมพลักษณ์2543.
เลขเรียกBF692 พ673ก 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบการตัดสินทางจริยธรรม เกี่ยวกับพฤติกรรมชายรักร่วมเพศ ระหว่างวัยรุ่นชายและวัยรุ่นหญิงในเ...
ชื่อผู้แต่งกาญจนา สุรวาจากุล 2515-
พิมพลักษณ์2543.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับการติดยาเสพติดของวัยรุ่นชายตอนต้นในกรุงเทพมหานคร / ประไพ การะเกตุ = Selec...
ชื่อผู้แต่งประไพ การะเกตุ
พิมพลักษณ์2546.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาพลักษณ์ทางร่างกายของวัยรุ่นชายไทย : ศึกษากรณีนิสิตชายระดับปริญญาตรีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / ธี...
ชื่อผู้แต่งธีรพล วุฒิทวีพัฒน์ 2522-
พิมพลักษณ์2548.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอิทธิพลของชุมชนอินเทอร์เน็ตที่มีต่อพฤติกรรมรักร่วมเพศของเด็กและเยาวชนไทย = The Influence of The Inte...
ชื่อผู้แต่งหนึ่งหทัย ขอผลกลาง
พิมพลักษณ์2552.
เลขเรียกBF692 ห159ร 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของโปรแกรมเสริมสร้างปัจจัยปกป้องต่อความสามารถในการยืนหยัดเผชิญวิกฤติของเยาวชนชายในสถานพินิจและคุ้ม...
ชื่อผู้แต่งอิงคฏา โคตนารา.
พิมพลักษณ์2553.
เลขเรียก155.532 อ714ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้น...
ชื่อผู้แต่งศิริวรรณ ปุ่นคอน.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547.
เลขเรียกBF724.3.A34 ศ74
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของกลุ่มจิตสัมพันธ์ต่อความครุ่นคิดเกี่ยวกับตนด้านการแสดงลักษณะความเป็นชายและหญิงของวัยรุ่น / ศุภช...
ชื่อผู้แต่งศุภชัย บุญรักษา 2518-
พิมพลักษณ์2549.
เลขเรียก302.14 ศ683ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพศวิถี การรับรู้ความเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ของวัยรุ่นชาย ...
ชื่อผู้แต่งจักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2552.
เลขเรียก613.951 จ216พ 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการพัฒนาเชาวน์อารมณ์แบบผสมผสาน / ปิยะวรรณ เลิศพานิช = The development of an integrate...
ชื่อผู้แต่งปิยะวรรณ เลิศพานิช
พิมพลักษณ์2547.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา