Found: 4,749  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัยรุ่น...วุ่นวาย...สดใสหรือแสบซ่า / พรทิพย์ โรจนสุนันท์.
ชื่อผู้แต่งพรทิพย์ โรจนสุนันท์ คุณหญิง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2547.
เลขเรียกHV6250.4.Y68 พ43,WS460 พ239ว 2547,155.5 พ17ว 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชา พฤติกรรมวัยรุ่น หน่วยที่ 1-8 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช [Text]
ชื่อผู้แต่งสุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2534
เลขเรียก155.5 ส41อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัยวัฒนา / ประมวล คิดคินสัน
ชื่อผู้แต่งประมวล คิดคินสัน
พิมพลักษณ์ม.ป.ท. : ม.ป.พ., [25--?]
เลขเรียก155.4 ป1711ว
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัยรุ่น / ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช.
ชื่อผู้แต่งคึกฤทธิ์ ปราโมช ม.ร.ว. 2454-2538.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2549.
เลขเรียกHQ796 ค62,649.125 ค 671 ว 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเข้าใจ วัยอลวน / บรรณาธิการ มานี ปิยะอนันต์, ชาญชัย วันทนาศิริ, ประเสริฐ ศันสนีย์วิทยกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, 2548.
เลขเรียกHQ796 ข691,WS462 ข691 2548,613.0433 ข749
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพฤติกรรมเสี่ยงและการป้องกันในนักเรียนวัยรุ่นไทยและญี่ปุ่น = Risk behaviors and prevention in Thai an...
ชื่อผู้แต่งนวลฉวี ประเสริฐสุข
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551.
เลขเรียกวจ HQ796 น317,วจ 305.235 น316พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องX - Ray วัยรุ่น / จตุพล ชมภูนิช
ชื่อผู้แต่งจตุพล ชมภูนิช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บุ๊คแบงก์, 2541.
เลขเรียกHQ799.2 จ136 2541,155.5 จ136อ 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การดูแล และสร้างเสริมสุขภาพ "วัยรุ่น"/ พัฒน์ มหาโชคเลิศวัฒนา, สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ ,วิฐา...
ชื่อผู้แต่งพัฒน์ มหาโชคเลิศวัฒนา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย, 2547.
เลขเรียกBF 724 พ525ก 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการขัดเกลาทางสังคมกับพฤติกรรมเบี่ยงเบนของวัยรุ่นในสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก = SOCIALIZATION AN...
ชื่อผู้แต่งอัญชิสา ปงคำเฟย
พิมพลักษณ์2547.
เลขเรียกHQ792 อ525ก 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเข้าใจเด็กวัยรุ่นและอิทธิพลที่มีต่อพฤติกรรมของเด็กวัยรุ่น / วิทยานิพนธ์ของประนอมศรี ตุวยานนท์.
ชื่อผู้แต่งประนอมศรี ตุวยานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยาลัยวิชาการศึกษา, 2511.
เลขเรียกBF724 ป291 2511
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้เทคนิค แม่แบบ เพื่อเปลี่ยนมโนภาพแห่งตนของเด็กวัยรุ่น : ในสถานสงเคราะห์บ้านนครศรีธรมราช.
ชื่อผู้แต่งกาญจนี แกล้วทนง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2522.
เลขเรียก155.5 ก23ก 2522
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องก้าวทัน...วัยทีน / องค์การแพธ (PATH)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การแพธ (PATH), 2553
เลขเรียก155.5 ก535 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคิดเห็นของวัยรุ่นที่มีต่อความสัมพันธ์ทางเพศก่อนการสมรสของวัยรุ่นที่ศึกษาในสถาบันการศึกษาในระดับป...
ชื่อผู้แต่งธามนิธิ โคตรวิบูลย์
พิมพลักษณ์2540.
เลขเรียกBF724 ธ519ค 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือวัยใส / องค์การสยาม-แคร์ (SIAM-CARE) ประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, 2544.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตวิทยาประยุกต์ตอบปัญหาการเลี้ยงลูกและวัยรุ่น / วิทยา นาควัชระ.
ชื่อผู้แต่งวิทยา นาควัชระ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาตนเองและนักบริหาร, 2540.
เลขเรียกBF724 ว48 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา