Found: 9,186  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทความวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม ลาว-ไทย : มรดกล้านช้าง 3 = Academic paper on Lao-Thai art & culture : Lan...
พิมพลักษณ์ม.ป.ท. : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ม.ป.ป.
เลขเรียกDS555.42 บ125
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือที่ระลึกงานส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยภูมิภาค ครั้งที่ 5 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : โรงพิมพ์มิ่งเมือง, 2539.
เลขเรียกDS568 ช762ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความหมาย ขอบข่ายงานวัฒนธรรมสำหรับเยาวชน / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ, 2538
เลขเรียก306.09593 ส691ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทความวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม ลาว-ไทย = Academic paper on Lao-Thai art & culture : Lan xang heritage I...
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2556.
เลขเรียกDS555.42 บ125
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทความวิชาการศิลปวัฒนธรรมลาว-ไทย : มรดกล้านช้าง 3 = Academic paper on Lao-Thai art & culture / [บร...
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2555]
เลขเรียกDS555.42 บ125 [2555] ล.3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทความวิชาการศิลปวัฒนธรรมลาว-ไทย : มรดกล้านช้าง 3 = Academic paper on Lao-Thai art & culture : Lan ...
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554.
เลขเรียกDS555.42 บ125 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวัฒนธรรมศึกษา : กระบวนการบริหารและจัดการวัฒนธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2538.
เลขเรียก306 ก513
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนแม่บท โครงการสืบสวนวัฒนธรรมไทย พ.ศ.2538-2540 / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นีลนาราการพิมพ์, 2537.
เลขเรียกDS568 ค124ผ3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบการวัฒนธรรมและคุณภาพมาตรฐาน / นิคม มูสิกะคามะ ... [และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, [254-]
เลขเรียกHM101 ร228 254-,306 ก445ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารงานวัฒนธรรมที่เหมาะสม ต่อการเผยแพร่วัฒนธรรมไทย ต่อประชาชน / โดย ...
ชื่อผู้แต่งบำรุง สุขพรรณ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, [2530?]
เลขเรียกDS568 .บ67,306.4 บ 409 ร 2530
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนแม่บทโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย พ.ศ. 2538-2540 / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2537.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทางเลือกในการวิจัยศิลปวัฒนธรรม : รายงานการสัมมนาวิชาการ 10-11 กันยายน 2541 ณ อาคารวิจัยและการศึกษาต่...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาวิชาการ ทางเลือกในการวิจัยศิลปวัฒนธรรม ( 2541 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2542.
เลขเรียก390.09593 ก278ท 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / วิทยาลัยครูอุดรธานี
พิมพลักษณ์อุดรธานี : วิทยาลัยครูอุดรธานี, 2520
เลขเรียก390.09593 น34
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบรรณานุกรมวัฒนธรรมของไทย / พิกุลทอง รุจิราภา
ชื่อผู้แต่งพิกุลทอง รุจิราภา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการศูนย์ศึกษาวิจัยภาษาและวัฒนธรรมอาเซียอาคเนย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2521.
เลขเรียกZ5816 พ314บ 2521,016.909593 พ314บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพื้นบ้านเสาไห้ / พิเนตร น้อยพุทธา.
ชื่อผู้แต่งพิเนตร น้อยพุทธา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี, 2539.
เลขเรียก306 พ691พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา