Found: 14,075  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัฒนธรรม : พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา / คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ.
ชื่อผู้แต่งคณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, [2542].
เลขเรียก959.3 ว113
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบการวัฒนธรรมและคุณภาพมาตรฐาน / นิคม มูสิกะคามะ ... [และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, [254-]
เลขเรียกHM101 ร228 254-,306 ก445ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวัฒนธรรมศึกษา : กระบวนการบริหารและจัดการวัฒนธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2538.
เลขเรียก306 ก513
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนแม่บท โครงการสืบสวนวัฒนธรรมไทย พ.ศ.2538-2540 / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นีลนาราการพิมพ์, 2537.
เลขเรียกDS568 ค124ผ3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทความวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม ลาว-ไทย : มรดกล้านช้าง 3 = Academic paper on Lao-Thai art & culture : Lan...
พิมพลักษณ์ม.ป.ท. : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ม.ป.ป.
เลขเรียกDS555.42 บ125
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสัมมนาทิศทางประเทศไทยในมิติวัฒนธรรม / สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงวัฒนธรรม. สำนักงานปลัดกระทรวง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวง., [2552].
เลขเรียกDS568 .ก46
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทความวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม ลาว-ไทย = Academic paper on Lao-Thai art & culture : Lan xang heritage I...
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2556.
เลขเรียกDS555.42 บ125
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทความวิชาการศิลปวัฒนธรรมลาว-ไทย : มรดกล้านช้าง 3 = Academic paper on Lao-Thai art & culture / [บร...
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2555]
เลขเรียกDS555.42 บ125 [2555] ล.3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทความวิชาการศิลปวัฒนธรรมลาว-ไทย : มรดกล้านช้าง 3 = Academic paper on Lao-Thai art & culture : Lan ...
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554.
เลขเรียกDS555.42 บ125 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมองอดีต...เพื่ออนาคต / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2537.
เลขเรียก351.8 ค14ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัฒนธรรมกับการพัฒนา / โดย ประเวศ วะสี
ชื่อผู้แต่งประเวศ วะสี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 2536.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดยะลา วิทยาลัยครูยะลา พ.ศ. 2529 - 2530 / ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดยะลา ศูนย์ศิลปวัฒนธร...
ชื่อผู้แต่งศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดยะลา
พิมพลักษณ์ยะลา : แผนกบริการทางการศึกษา วิทยาลัยครูยะลา, 2529
เลขเรียก390.09593 ศ415ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวัฒนธรรมศึกษา กระบวนการบริหารและจัดการวัฒนธรรม / อนุกรรมการฯศาสนาและวัฒนธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อนุกรรมการฯศาสนาและวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ, 2538.
เลขเรียก306.09593 ก513
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวัฒนธรรมศึกษา กระบวนการบริหารและจัดการวัฒนธรรม / อนุกรรมการฯ ศาสนาและวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ. อนุกรรมการฯ ศาสนาและวัฒนธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อนุกรรมการฯ ศาสนาและวัฒนธรรม, 2538.
เลขเรียกDS568 ศ615ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความหมาย ขอบข่ายงานวัฒนธรรมสำหรับเยาวชน / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ, 2538
เลขเรียก306.09593 ส691ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา