Found: 53  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพุทธตันตระ : พระกษิติครรภ์มหาปณิธานสูตร / สมเกียรติ โล๋ห์เพชรัตน์
ชื่อผู้แต่งสมเกียรติ โล่ห์เพชรัตน์ ผู้แต่ง
เลขเรียก294.3925 ส232พ 2561
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเซ็นและนิกายวัชรยาน / ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช
ชื่อผู้แต่งคึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว.
พิมพลักษณ์นครหลวงฯ : ก้าวหน้าการพิมพ์, 2514
เลขเรียก294.33 ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัชรยานตันตระในอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากหลักฐานทางโบราณคดี / จิรัสสา คชาชีวะ.
ชื่อผู้แต่งจิรัสสา คชาชีวะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559.
เลขเรียกBQ8912.9.I5 จ529ว 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประทีปแห่งมหามุทรา ประทีปอันบริสุทธิ์ที่ส่องความหมายแห่งมหามุทราอย่างหมดจดและสมบูรณ์แก่นแท้ปรากฎการณ...
ชื่อผู้แต่งศักดิ์ชัย กิติชโย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ส่องศยาม, 2549
เลขเรียก294.3 ศ324ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระชินพุทธะห้าพระองค์ : พระพุทธเจ้าในรูปกายทิพย์ตามคติของมหายานและวัชรยาน / สุมาลี มหณรงค์ชัย
ชื่อผู้แต่งสุมาลี มหณรงค์ชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2552.
เลขเรียกBQ4670 ส842 2552,294.363 ส842พ 2552
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาพประวัติและคำสอนของเว่ยหล่าง [ฮุ้ยเล้ง] พระสังฆปริณายกองค์ที่ 6 / เย็นอิมภิกขุ, เรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งเย็นอิมภิกขุ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองทุนวุฒิธรรม : เคล็ดไทย [ผู้จัดจำหน่าย], 2533.
เลขเรียกBQ9268 ย519ภ 2533
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคัมภีร์โยคสูตร / ของปตัญชลิ ; วรลักษณ์ พับบรรจง, แปลและเรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งปตัญชลิ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : อาศรมวัฒนธรรมไทย-ภารต], 2547.
เลขเรียกB132.ย9 ป33 2547,294.338 ป362ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลัทธิของเพื่อน ภาค 3 ตอน 1 / เสฐียรโกเศศ และ นาคะประทีป
ชื่อผู้แต่งเสฐียรโกเศศ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเซ็นและนิกายวัชรยาน / พล.ต ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช
ชื่อผู้แต่งคึกฤทธิ์ ปราโมช พล.ต. ม.ร.ว. 2454-2538.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ก้าวหน้า, 2514.
เลขเรียกBQ9265.4 ค521ซ 2514,294.329 ค521ซ 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเตรียมตัวตายอย่างมีสติ / ส. ศิวรักษ์, แปลและเรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งส. ศิวรักษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการศาสนาเพื่อการพัฒนา, 2531.
เลขเรียก294.3423 ส111ต
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไตร่ตรองมองหลัก : บทความว่าด้วยศาสนาและปรัชญา / เขมานันทะ.
ชื่อผู้แต่งเขมานันทะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศยาม, 2543.
เลขเรียกBQ4040 ข7ต 2543,294.301 ข659ต 2543.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศิลปากร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องProbability : an introduction with statistical applications / John J. Kinney.
ชื่อผู้แต่งKinney, John j.
พิมพลักษณ์New York : Wiley, c1997.
เลขเรียกQA273 .K493 1997,294.385 ต196ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบทรรศนะเกี่ยวกับการตายและการเกิดใหม่ในพุทธศาสนานิกายเถรวาทกับนิกายวัชรยาน / วิไลล...
ชื่อผู้แต่งวิไลลักษณ์ สายเสน่ห์
พิมพลักษณ์2537.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา