Found: 608  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกายนคร.
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : ศูนย์วัฒนธรรมภาคใต้ วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช, 2523.
เลขเรียกPL4209.1 .ก65 2523
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวรรณกรรมทักษิณ : วรรณกรรมคัดสรร / [ชวน เพชรแก้ว, หัวหน้าโครงการ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2548.
เลขเรียกPL4200.5 ว242,อ 895.9109 ก52ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ประเภทคำสอน / อุดม หนูทอง.
ชื่อผู้แต่งอุดม หนูทอง.
พิมพลักษณ์สงขลา : โครงการฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา, 2528.
เลขเรียกPN6519.ท9 อ73,398.2 อ244ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวรรณกรรมภาคใต้/ ประทีป ชุมพล, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2519.
เลขเรียกPL4200.5 .ป41
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระนิพพานโสตร : ฉบับศูนย์วัฒนธรรมภาคใต้ สำนวนที่ 4 / ศูนย์วัฒนธรรมภาคใต้ วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช
ชื่อผู้แต่งวิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช ศูนย์วัฒนธรรมภาคใต้
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : วิทยาลัย; มูลนิธิโตโยต้าแห่งประเทศญี่ปุ่น, 2528
เลขเรียก895.911 ว734พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาไทยเรานี้มีทำนอง : เอกสารประกอบการสัมมนาโครงการสืบทอดทำนองไทย ภาคใต้ ณ ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดนครศร...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาโครงการสืบทอดทำนองไทย ภาคใต้ (2539 : นครศรีธรรมราช)
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : สถาบัน., 2540
เลขเรียก895.918 ก27ภ 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำราพระเพลาวัดบางแก้ว : การปริวรรตวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ประเภทหนังสือบุด / ชัยวุฒิ พิยะกูล.
ชื่อผู้แต่งชัยวุฒิ พิยะกูล.
พิมพลักษณ์[สงขลา] : สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2550.
เลขเรียก398.20495911 ช436ต 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรากฐานวรรณกรรมภาคใต้ / รองศาสตราจารย์ประทีป ชุมพล
ชื่อผู้แต่งประทีป ชุมพล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้ง, 2558
เลขเรียกPL4208.9.ต9 ป454,895.9109 ป277ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิราศเดือนฉบับภาษาถิ่นป้กษ์ใต้ : การปริวรรตวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ประเภทหนังสือบุด / ชัยวุฒิ พิยะกู...
ชื่อผู้แต่งชัยวุฒิ พิยะกูล.
พิมพลักษณ์[สงขลา] : สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2547.
เลขเรียก895.911 ช436น 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวรรณกรรมเฉพาะท้องถิ่นไทยภาคใต้ / สืบพงศ์ ธรรมชาติ.
ชื่อผู้แต่งสืบพงศ์ ธรรมชาติ.
พิมพลักษณ์สงขลา : เทมการพิมพ์ , 2551.
เลขเรียกGR 312 ส315 2551,398.20495 ส-ว 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกายนคร / ศูนย์วัฒนธรรมภาคใต้ วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : ศูนย์, 2523.
เลขเรียกPL4202 ก435
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องยศกิจ
ชื่อผู้แต่งวิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช. ศูนย์วัฒนธรรมภาคใต้.
พิมพลักษณ์กรุงเทพน : ศูนย์วัฒนธรรมภาคใต้ วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช, 2533
เลขเรียก895.911 ว34ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวรรณกรรมและภาษาถิ่นใต้ / ประพนธ์ เรืองณรงค์
ชื่อผู้แต่งประพนธ์ เรืองณรงค์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2559.
เลขเรียกPL4241.A1 ป299,895.91 ป298ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระนิพพานโสตร ฉบับศูนย์วัฒนธรรมภาคใต้ สำนวนที่ 1-4 / ศูนย์วัฒนธรรมภาคใต้ วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช แล...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์วัฒนธรรมภาคใต้ วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช : มูลนิธิโตโยต้า แห่งประเทศไทย, 2528.
เลขเรียกPL4220.A23 พ4
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระนิพพานโสตร ฉบับศูนย์วัฒนธรรมภาคใต้ ...
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.] : ศูนย์วัฒนธรรมภาคใต้ วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช และมูลนิธิโตโยต้าแห่งประเทศญี่ปุ่น, 252-
เลขเรียกPL4206 พ341
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา