Found: 1,682  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยการวิเคราะห์พุทธศาสนาสุภาษิต ในวรรณกรรมคำสอน = An analysis of the Buddhist sayings in ...
ชื่อผู้แต่งทวีศักดิ์ ญาณประทีป.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2532.
เลขเรียกBL65 .L4 ท5
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวรรณกรรมศาสนา = Religious literature / ทวีศักดิ์ ญาณประทีป.
ชื่อผู้แต่งทวีศักดิ์ ญาณประทีป 2481-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2518.
เลขเรียกPN49 .ท53,294.388 ท173ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเตลกฏาหคาถา / พระคันธสาราภิวงศ์, แปล
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ม.ป.พ.], 2545 (กรุงเทพฯ : สแควร์ปริ้นซ์'93)
เลขเรียกBQ7210 ต719 2545,294.308 ต84ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวรรณกรรมคำสอนพระพยอม กลฺยาโณ / สมบัติ เสริมศิลป์.
ชื่อผู้แต่งสมบัติ เสริมศิลป์.
พิมพลักษณ์2532.
เลขเรียก294.32 ส255ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวรรณกรรมศาสนา = Religious literature : TH 254 / ทวีศักดิ์ ญาณประทีป.
ชื่อผู้แต่งทวีศักดิ์ ญาณประทีป.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2551.
เลขเรียกPN6071.R4 ท228 2551,809.9382 ท228ว 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวคิดและบทบาทของวรรณกรรมไทยพระพุทธศาสนาในสังคมไทย / พิสิทธิ์ กอบบุญ.
ชื่อผู้แต่งพิสิทธิ์ กอบบุญ.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2557.
เลขเรียกBQ1029.T5 พ782น 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรสวาหินี / แปลโดย แสง มนวิทูร
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : องค์การค้าของคุรุสภา, 2513.
เลขเรียก294.342 ร 202 2513
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรสวาหินี / แสง มนวิทูร, แปล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2513.
เลขเรียก294.342 ร 202 2513
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวรรณกรรมไทยเรื่อง ภูมิวิลาสินี / พระศรีวิสุทธิโสภณวิลาส
ชื่อผู้แต่งพระศรีวิสุทธิโสภณ (วิลาส ญาณวโร)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนาคารกรุงเทพ, 2513.
เลขเรียกBQ4475 .พ47
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทางลัดสร้างบุญ / พงษ์ ณ พัฒน์.
ชื่อผู้แต่งพงษ์ ณ พัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไพลินบุ๊คเน็ต, 2552.
เลขเรียก294.382325 พ147ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปรัสตาวนา หิโตปเทศ / เจ้าพระยาภาสกรวงศ์ แปล
ชื่อผู้แต่งหิโตปเทศ
พิมพลักษณ์[พระนคร] : โรงพิมพ์บำรุงนุกูลกิจ, 2445.
เลขเรียก891.2 ภ28ป
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลามะจากลาซา = The third eye / ของ T. Lobsang Rampa ; ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์ ษัฏเสน, แปล.
ชื่อผู้แต่งรัมปา, ที.ลอบซัง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ไทยธิเบต, 2548.
เลขเรียกBQ4060 .ร64 2548
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลุ่มน้ำนัมมทา : จินตนิยายอิงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา / สุชีพ ปุญญานุภาพ เรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งสุชีพ ปุญญานุภาพ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์บุ๊คส์, 2541.
เลขเรียกBQ5815.5.ส72 ล74 2541,294.31883 ส763ล 2541 19
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไตรภูมิ พิพิธทัศนาพุทธจักรวาลทัศน์ / เศรษฐวัฒน์ อุทธา.
ชื่อผู้แต่งเศรษฐวัฒน์ อุทธา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอเธนส์, 2557.
เลขเรียกBQ1029.ท9 ศ74 2557,934.3188 ศ864ต 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องงานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา = Research and literary works on Buddhism / คณาจารย์มหาวิทยาลัย...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2551.
เลขเรียกPL4200.8.พ7 ง64 2551,294.388 ม19ง
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา