Found: 1,737  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายวิชา ท 035 วรรณกรรมท้องถิ่น / บุญเกิด รัตนแสง
ชื่อผู้แต่งบุญเกิด รัตนแสง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2536.
เลขเรียก398.2 บ 473 ร 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวรรณกรรมท้องถิ่น / บุปผา ทวีสุข.
ชื่อผู้แต่งบุปผา ทวีสุข.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2524.
เลขเรียกGR312 บ77
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่น / ภิญโญ จิตต์ธรรม
ชื่อผู้แต่งภิญโญ จิตต์ธรรม
พิมพลักษณ์สงขลา : ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา วิทยาลัยครูสงขลา, 2526
เลขเรียก398.2 ภ33น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางศึกษาวรรณกรรมพื้นบ้านประเภทลายลักษณ์ (How to study regional literature) / ธวัช ปุณโณทก.
ชื่อผู้แต่งธวัช ปุณโณทก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ, 2533.
เลขเรียกGR312 ธ56,398.207 ธ392น 2533
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการครั้งหนึ่งว่าด้วยตำนานกับวัฒนธรรม / ปฐม หงษ์สุวรรณ
ชื่อผู้แต่งปฐม หงษ์สุวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550.
เลขเรียก398.2 ป141ก 2550
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวรรณกรรมท้องถิ่น อ.ท่าม่วง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี และ อ.สองพี่น้อง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี / โดย วารุณี ศ...
ชื่อผู้แต่งวารุณี ศิริวัฒนธนา.
พิมพลักษณ์นครปฐม : ภาควิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2526.
เลขเรียกGR312 ว65
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิเคราะห์วรรณกรรมท้องถิ่นเชิงเปรียบเทียบ = Comparative analysis of regional literature : FOL 4208 (F...
ชื่อผู้แต่งธวัช ปุณโณทก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2560.
เลขเรียกGR312 ธ392 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่น ของชุมชนลุ่มน้ำหนองกุดทิง [text] / ปิ่นทอง นันทะลาด
ชื่อผู้แต่งปิ่นทอง นันทะลาด
พิมพลักษณ์อุดรธานี : สาขาวิชาศึกษาทั่วไป ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 2560
เลขเรียกผว วจ 370 ป318ก มร.อด.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารคำสอน รายวิชาวรรณกรรมท้องถิ่น / เกษม ขนาบแก้ว
ชื่อผู้แต่งเกษม ขนาบแก้ว
พิมพลักษณ์สงขลา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 2547
เลขเรียก398.2 ก58อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวรรณกรรมท้องถิ่น / ธวัช ปุณโณทก.
ชื่อผู้แต่งธวัช ปุณโณทก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2525.
เลขเรียกGR312 ธ52,398.2 ธ17ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปผลการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง วรรณกรรมสองฝั่งโขง 30 มิถุนายน - กรกฏาคม 2537 / โดย กองวรรณคดีและปร...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาทางวิชาการเรื่องวรรณกรรมสองฝั่งโขง 2537 : ขอนแก่น
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ ] : กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์, 2537.
เลขเรียก398.2 ก525ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายพระเจ้าน่านตำนานพระเจ้าไห้
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์ส่งเสริมและศึกษาวัฒนธรรมลานนาไทย วิทยาลัยครูเชียงใหม่, [25--]
เลขเรียก398.355 ช762ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกนกนคร / กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์
ชื่อผู้แต่งพิทยาลงกรณ์ กรมหมื่น
พิมพลักษณ์พระนคร : คลังวิทยา, 2510.
เลขเรียกPL4202 พ34ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกายนคร / จ.เขมจิตต์.
ชื่อผู้แต่งจ.เขมจิตต์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์นิธิธรรมการพิมพ์, 2559.
เลขเรียก895.911 จ111ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา