Found: 27,875  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้พื้นฐานทางวรรณกรรม / อรุณศรี กำลัง
ชื่อผู้แต่งอรุณศรี กำลัง.
พิมพลักษณ์ภูเก็ต : สถาบันราชภัฏภูเก็ต, 2538
เลขเรียก800 อ17ค 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวรรณกรรมสยาม ประยุทธ สิทธิพันธ์ [Text]
ชื่อผู้แต่งประยุทธ สิทธิพันธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สยาม ม.ป.ป
เลขเรียก895.91 ป171ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิจารณ์วรรณกรรมไทย-เทศ จากใบไม้ที่หายไปถึงโรแมนติคของเวิร์ดสเวิร์ธ
ชื่อผู้แต่งกอบกุล อิงคุทานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสวงหา, 2533
เลขเรียก801.959 ก195ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชา แหล่งสารนิเทศทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 7-10 สาขาวิชาศิ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช . สาขาวิชาศิลปศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2549
เลขเรียกZ 697.S6 ห829 2549,028.7 ม246
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยพะเยา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกาลครั้งหนึ่งที่มีความสุขตลอดไป = The Ever afters of giants and ice / เชลบี บาค ; พิมาน เลาหะพิจิต...
ชื่อผู้แต่งบาค, เชลบี
พิมพลักษณ์นนทบุรี : อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์, 2557.
เลขเรียกย บ212ก ล.1 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอลิซ ท่องแดนกระจกเงา = Through the looking glass and what Alice found there / ลิวอีส แครอลล์ [นามแ...
ชื่อผู้แต่งดอดจ์สัน, ชาร์ลส์ ลุดวิด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คลาสสิก, [2549]
เลขเรียกPR4611 อ46,823.8 ค941อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบันทึก (ป่วน) แมวสุดแสบ = The Diary of a Killer Cat / Ann Fine, เขียน ; ธิติมา สัมปัชชลิต, แปล
ชื่อผู้แต่งไฟน์, แอนน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบันทึกลับของวันด้า = Wandas gaheime Notizen / เขียนโดย Dagmar Geisler ; หัทยา, แปล
ชื่อผู้แต่งไกส์เลอร์, ดักมาร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นามมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2549.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบ้านใบไม้ / คิโยชิ โซยะ, เรื่อง ; อาคิโกะ ฮายาชิ, รูป ; มารินา โฮริคาวา, แปล
ชื่อผู้แต่งโซยะ, คิโยชิ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรวเพื่อนเด็ก, 2545.
เลขเรียกPZ90 ค451 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมศัพท์วรรณกรรม : ภาพพจน์ โวหาร และกลการประพันธ์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน / ราชบัณฑิตยสถาน.
ชื่อผู้แต่งราชบัณฑิตยสถาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิต, 2539.
เลขเรียกPN41 .ร64 2539,803 ร22พ 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพิภพสาบสูญกับเด็กหญิงที่ถูกลืม / ธิติมา ช้างพุ่ม, เขียน ; นันทวัน วาตะ, วาดภาพประกอบ.
ชื่อผู้แต่งธิติมา ช้างพุ่ม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรวเยาวชน, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรางวัลวรรณกรรมแม่น้ำโขง ปี 2560 = Mekong River Literature Award 2017 / บรรณาธิการ สกุล บุณยทัต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย, 2560.
เลขเรียก895.91079 ร399
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องร้อยมาลัยร้อยใจไร้พรมแดน / อัญชนา จิตสุทธิญาณ, นาถนิศา สุขจิตต์ และ ณัฐพล จันทร์งาม ; บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2548
เลขเรียก895.91 ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวรรณกรรมผู้ใหญ่ / นวลจันทร์ รัตนากร
ชื่อผู้แต่งนวลจันทร์ รัตนากร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2529
เลขเรียก808.8 น542ว 2/2529
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2563 / บรรณาธิการ : วาสนา ชูรัตน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2563.
เลขเรียกPL4209 ว242 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา