Found: 1,799  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการขยายความคุ้มครองลูกจ้างตั้งแต่ 1 คน ขึ้นไป [videorecording] / ดำเนินรายการโดยพิสิทธิ์ กีรติการกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 อ.ส.ม.ท., 2543.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลของลูกจ้าง / ส่วนบริหารงานบุคคลลูกจ้าง สำนักบริหารการเบิกจ่า...
ชื่อผู้แต่งกรมบัญชีกลาง. สำนักบริหารการเบิกจ่ายเงิน. ส่วนบริหารงานบุคคลลูกจ้าง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ส่วนบริหารงานบุคคลลูกจ้าง สำนักบริหารการเบิกจ่ายเงิน กรมบัญชีกลาง, [25--].
เลขเรียก352.67 บ254ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมาตรฐานกำหนดตำแหน่งลูกจ้างประจำและคุณสมบัติเฉพาะ /
พิมพลักษณ์(ม.ป.ท : ม.ป.พ., 253-).
เลขเรียก331.11 ม435
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารวิชาการคู่มือพนักงานสงเคราะห์สวนยาง / กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. [text]
ชื่อผู้แต่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แผนกสารนิเทศ ฝ่ายพัฒนาสวนสงเคราะห์, 2527
เลขเรียก633.8952 ก17อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคุ้มครองลูกจ้างเอกชนผู้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ พิชญา ศรีโรจน์ Text
ชื่อผู้แต่งพิชญา ศรีโรจน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2552.
เลขเรียกว.พ 331.25072 พ638ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้สิทธิแรงงานของลูกจ้างในจังหวัดขอนแก่น / สมเกียรติ ชูศรีทอง
ชื่อผู้แต่งสมเกียรติ ชูศรีทอง
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาการพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสิทธิประโยน์ประชาชนพึงได้รับจากกระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสังคม / เรียบเรียงโดย ส่วนนโยบายและแผน สำนั...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวิชาการแรงงานและสวัสดิการสังคม กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม, 2542.
เลขเรียกHD6971.8 ส633 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจความคิดเห็นของพนักงานบริษัทโรงพิมพ์อัสสัมชัญ จำกัด ที่มีต่อการทำประกันสังคม / วิกุลรัตน์ ไกร...
ชื่อผู้แต่งวิกุลรัตน์ ไกรวุฒิวงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการวิเคราะห์ค่าจ้าง รายได้ และชั่วโมงทำงาน ปี / กองวิชาการและแผนงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครอง...
ชื่อผู้แต่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กองวิชาการและแผนงาน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กอง, 2545-
เลขเรียกHD5072.55 ก44
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report)โครงการศึกษาวิจัยเรื่องแนวทางการดำเนินงานกองทุนเงินสะสมและเงินสมทบใน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนัก, 2550.
เลขเรียกHF5549.E34 ร6 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลูกจ้าง 59 วินาที / แรย์ อังเดร์
ชื่อผู้แต่งอังเดร์, แรย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จันธิมา, 2533
เลขเรียก658.315 อ723ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติงาน ของพนักงานระหว่างกะปกติและกะพิเศษ ในโรงงานอุตสาหกรรมโลหะการ ตาม...
ชื่อผู้แต่งการุณย์ เศวตนัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2536.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำขอกำหนดตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ 2535 - 2537 / กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กอง, [2537?]
เลขเรียกHD5972.55 ค353 2537?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่ยังผลต่อการมีภาระ : ศึกษาเฉพาะกรณีลูกจ้างในสถานประกอบการอุตสาหกรรม ในจังหวัดปทุมธานี / เก...
ชื่อผู้แต่งเกษณี โชคนำธัมนุกิจ
พิมพลักษณ์2524.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการสำรวจกรอบสภาพการจ้างตามประเภทกิจการ : เฉพาะการผลิตเครื่องประดับเพชรพลอยและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ย...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กลุ่ม, [2547?].
เลขเรียกHD 8039 .J52T5 ร26 2547
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา