Found: 3,222  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเสริมสร้างฐานความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์น้ำหลาก กรณีศึกษาลุ่มน้ำปิง วัง ยม และน่าน / วรภัต ธรรม...
ชื่อผู้แต่งวรภัต ธรรมประทีป, 2517-
พิมพลักษณ์2546.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการลุ่มน้ำโดยชุมชน / สหัทยา วิเศษ, นิคม บุญเสริม
ชื่อผู้แต่งสหัทยา วิเศษ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.), 2543
เลขเรียก333.91 ส19ก 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาศักยภาพการพัฒนาลุ่มน้ำ ลุ่มน้ำเพชรบุรี / ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ, 2537.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาศักยภาพการพัฒนาลุ่มน้ำกก / ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะวิศวกรรมศาสตร์, 2537.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวคิดและทิศทาง : การจัดการทรัพยากรในลุ่มน้ำโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน / กิ่ง นรินทรกุล ณ อยุธยา, บร...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บีเอสการพิมพ์, 2543
เลขเรียก333.91 น78 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการศึกษาข้อมูลและศักยภาพการพัฒนาลุ่มน้ำบางปะกง / เสนอโดย ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรม...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะวิศวกรรมศาสตร์, 2537.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการศึกษาข้อมูลและศักยภาพการพัฒนาลุ่มน้ำปราจีนบุรี : รายงานฉบับสุดท้าย / เสนอโดย ภาควิชาวิศวกรรมท...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2537.
เลขเรียกTC528.T35.P7 .ค873
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปสำหรับผู้บริหาร ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง / ก้าน จันทร์พรหมมา
ชื่อผู้แต่งก้าน จันทร์พรหมมา
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2552
เลขเรียกHD890.55.Z8N3 ส47 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาศักยภาพการพัฒนาลุ่มน้ำ ลุ่มน้ำเพชรบุรี : รายงานฉบับร่างสุดท้าย / โดย ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537.
เลขเรียก333.911 ก522พบ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาศักยภาพการพัฒนาลุ่มน้ำ ลุ่มน้ำเพชรบุรี รายงานฉบับร่างสุดท้าย ฉบับ 2 รายงานหลัก / โดย สถาบัน...
ชื่อผู้แต่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยฯ], 2537.
เลขเรียกGB568.81.ท9 จ751
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาศักยภาพการพัฒนาลุ่มน้ำ ลุ่มน้ำเพชรบุรี รายงานฉบับร่างสุดท้าย เล่ม 3 รายงานภาคผนวก ฝ โดย สถา...
ชื่อผู้แต่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยฯ], 2537.
เลขเรียกGB568.81.ท9 จ752
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาศักยภาพการพัฒนาลุ่มน้ำ ลุ่มน้ำเพชรบุรี เล่ม 3 : รายงานฉบับร่างสุดท้าย, รายงานภาคผนวก / สำน...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2537.
เลขเรียก333.911 ส691ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาศักยภาพการพัฒนาลุ่มน้ำกก : รายงานฉบับร่างสุดท้าย / สำนักงานคณเะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังค...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2537.
เลขเรียก333.911 ก522นก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องโครงการพัฒนาระบบช่วยตัดสินใจในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้ำ = Development o...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2549.
เลขเรียกGB68.81 ร451 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา