Found: 89  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือวัฒนธรรมประเพณีไทยซงดำ / โดยสุรีย์ ทองคงหาญ.
ชื่อผู้แต่งสุรีย์ ทองคงหาญ.
พิมพลักษณ์[นครปฐม : ชมรมไทยซงดำแห่งประเทศไทย, 2542].
เลขเรียกPL4195.ซ9 ส74
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตลาวโซ่งเมื่อวันวาน / ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ, วรานันท์ วรวิศว์.
ชื่อผู้แต่งฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2543.
เลขเรียกDS570.ล6 ฉ56 2543
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยระบบไวยากรณ์ภาษาไทยโซ่ง / คณะผู้วิจัย สุพัตรา จิรนันทนาภรณ์, อัญชลี สิงห์น้อย, ศิริพร...
ชื่อผู้แต่งสุพัตรา จิรนันทนาภรณ์.
พิมพลักษณ์[พิษณุโลก : สาขาวิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2547].
เลขเรียกPL4191 ส73
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาโครงสร้างสังคมของลาวโซ่ง = The study of social structure of Lao Song / มยุรี วัดแก้ว.
ชื่อผู้แต่งมยุรี วัดแก้ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2521.
เลขเรียกDS570.L36 ม47 2521
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลาวโซ่ง กับความเชื่อในพิธีศพ / โดย โกศล แย้มกาญจนวัฒน์.
ชื่อผู้แต่งโกศล แย้มกาญจนวัฒน์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2545?]
เลขเรียกDS570.ล6 ก95
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลาวโซ่ง : พลวัตของระบบวัฒนธรรมในรอบสองศตวรรษ / สุมิตร ปิติพัฒน์ และ เสมอชัย พูลสุวรรณ.
ชื่อผู้แต่งสุมิตร ปิติพัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540.
เลขเรียกDS570.ล53 ส75
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาประเพณีชาวไทยโซ่ง : หมู่บ้านเกาะแรต / นุกูล ชมภูนิช.
ชื่อผู้แต่งนุกูล ชมภูนิช 2482-.
พิมพลักษณ์นครปฐม : เพชรเกษมการพิมพ์, 2538.
เลขเรียกDS570.ล53 น72
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์เกี่ยวกับชนชาวลาวในภาคตะวันตก = A Historical Study on...
ชื่อผู้แต่งบังอร ปิยะพันธุ์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : วิทยาลัยครูนครปฐม, 2531
เลขเรียก959.4 บ248ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำและความหมายในภาษาลาวโซ่ง = Words and meaning in Lao Song : selected topic / พนิดา เย็นสมุทร.
ชื่อผู้แต่งพนิดา เย็นสมุทร.
พิมพลักษณ์2524.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำและความหมายในภาษาลาวโซ่ง = Words and meanings in Lao Song : selected topic / พนิดา เย็นสมุทร.
ชื่อผู้แต่งพนิดา เย็นสมุทร.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาจารึกภาษาไทย ภาควิชาภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2524.
เลขเรียกPL4191 .พ36 2524
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
11
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องประเพณีของชาวไทยโซ่งอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฏร์ธานี / สุดถนอม แท่นนิล.
ชื่อผู้แต่งสุดถนอม แท่นนิล.
พิมพลักษณ์2539.
เลขเรียกDS570.ล6 ส733 2539
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารัตถะคติความเชื่อและพิธีกรรมลาวโซ่ง / อภิญวัฒน์ โพธิ์สาน
ชื่อผู้แต่งอภิญวัฒน์ โพธิ์สาน
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2552
เลขเรียกDS570.L29 อ253ส 2552,305.8 อ47ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมองไทดำผ่านคำเรียกญาติ / อรรถสิทธิ์ บุญสวัสดิ์, สมทรง บุรุษพัฒน์ ; รัชฎาภรณ์ ผลยะฤทธิ์, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งอรรถสิทธิ์ บุญสวัสดิ์ ผู้วิจัย
เลขเรียกDS523.4.T35 อ44 2561,495.917 อ366ม 2561
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ ไทยโซ่ง/ สมทรง บุรุษพัฒน์.
ชื่อผู้แต่งสมทรง บุรุษพัฒน์.
พิมพลักษณ์กรงเทพฯ : สหธรรมิก , 2541.
เลขเรียกอ JC 311 ส251ส 2541,305.8 ส251ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำและความหมายในภาษาลาวโซ่ง / โดย พนิดา เย็นสมุทร
ชื่อผู้แต่งพนิดา เย็นสมุทร
พิมพลักษณ์2524.
เลขเรียกวจ 495.917 พ37ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา