Found: 1,129  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจและการศึกษาวิเคราะห์ชื่อร้านค้าภาษาจีนของชาวไทยเชื้อสายจีนในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุ...
ชื่อผู้แต่งเกษราภรณ์ ใจมั่น.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการศึกษาเรื่อง ลู่ทางการพัฒนาธุรกิจร้านสหกรณ์พระนคร จำกัด / ไตรดา แจ้งแจ่มกาญาณ, วัลลภ ลำพาย แ...
ชื่อผู้แต่งไตรดา แจ้งแจ่มญาณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิจัยการพัฒนางานสหกรณ์ กองวิชาการ กรมส่งเสริมสหกรณ์, 2537.
เลขเรียก334 ต97ร 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลกระทบของการเปิดร้านขนาดใหญ่ต่อธุรกิจร้านค้าปลีกขนาดเล็ก (โชห่วย) ในชุมชนเขตเทศบาลเมือง จังหวัดภูเก...
ชื่อผู้แต่งสุพิชชา จินดาพล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์ร้านค้า ประจำปี 2545 / กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการเงินเชิง...
ชื่อผู้แต่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์. ศูนย์สารสนเทศ. กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการเงินเชิงวิจัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการเงินเชิงวิจัย ศูนย์สารสนเทศ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์, 2545.
เลขเรียก334 ต137ร 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์ร้านค้า ประจำปี 2546 / กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการเงินเชิง...
ชื่อผู้แต่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์. ศูนย์สารสนเทศ. กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการเงินเชิงวิจัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการเงินเชิงวิจัย ศูนย์สารสนเทศ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์, 2546.
เลขเรียก334 ต137ร 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์ร้านค้า ประจำปี 2547 / กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการเงินเชิง...
ชื่อผู้แต่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์. ศูนย์สารสนเทศ. กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการเงินเชิงวิจัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการเงินเชิงวิจัย ศูนย์สารสนเทศ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์, 2547.
เลขเรียก334 ต137ร 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานสรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ประจำปี 2541 : สหกรณ์ร้านค้า / งานวิเคราะห์และรายงานสถิติ ศ...
ชื่อผู้แต่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์. กองวิชาการและแผนงาน. ศูนย์สารสนเทศ. งานวิเคราะห์และรายงานสถิติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอส.เอส. โพรอาร์ต, 2542.
เลขเรียก334.2 ต137ร 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องร้านหวานหวานวันวาน / จิราภรณ์ วิหวา.
ชื่อผู้แต่งจิราภรณ์ วิหวา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ลายจุด, 2554.
เลขเรียกHF5429.6.T5 จ64 2554,381.109593 จ535ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อการปรับตัวอย่างยั่งยืนของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมตามแนวคิดระบบวัดผลแบบสมดุล ใ...
ชื่อผู้แต่งปพิชญา บูระพันธ์
พิมพลักษณ์ขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2551
เลขเรียก381.1 ป162ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงานรายสหกรณ์ ประจำปี 2539 : สหกรณ์ร้านค้า / ศูนย์สารสนเทศ กองวิชากา...
ชื่อผู้แต่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์. กองวิชาการและแผนงาน. ศูนย์สารสนเทศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมตรวจบัญชีสหกรณ์, 2541.
เลขเรียก334.2 ต137ร 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMercedes-Benz living in style : a guide to Bangkok's best [จุลสาร].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Mercedes-Benz, [25..].
เลขเรียกHD ม723
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องค้าขายให้ร่ำรวยด้วยหลักฮวงจุ้ยอย่างง่าย / หยก ตั้งธนาวัฒน์.
ชื่อผู้แต่งหยก ตั้งธนาวัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไพลิน, 2544.
เลขเรียกBF1779.F4 ห42,133.3337 ห215ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลจากการขยายตัวของร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ที่มีผลต่อร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม = กรณีการศึกษาร้านค้าปลีกแบบด...
ชื่อผู้แต่งสิริมา นาคสาย
พิมพลักษณ์ขอนแก่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2551
เลขเรียก381.1 ส731ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการดำเนินงานและฐานะการเงินรายสหกรณ์ร้านค้า ประจำปี 2544 / กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการเงินเชิ...
ชื่อผู้แต่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์. กองประมวลผลและพัฒนาสารสนเทศ. กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการเงินเชิงวิจัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการเงินเชิงวิจัย กองประมวลผลและพัฒนาสารสนเทศ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์, 2544.
เลขเรียก334.2 ต137ร 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน สหกรณ์ร้านค้า ประจำปี 2549 / สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร...
ชื่อผู้แต่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์. สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์, 2550.
เลขเรียก334 ต137ร 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา