Found: 1,869  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหน่วยงานสนับสนุนด้านเลขานุการรัฐสภาต่างประเทศ : ออสเตรเลีย แคนาดา สาธารณรัฐเชค อินเดีย ฟิลิปปินส์ ส...
ชื่อผู้แต่งสมชาติ ธรรมศิริ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการศึกษารัฐสภาเปรียบเทียบ สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, [2550?]
เลขเรียกJF515 ส238
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหน่วยงานสนับสนุนด้านเลขานุการรัฐสภาต่างประเทศ : ออสเตรีย แคนาดา สาธารณรัฐเชค อินเดีย ฟิลิปปินส์ สหรา...
ชื่อผู้แต่งปิยะนาถ รอดมุ้ย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการศึกษารัฐสภาเปรียบเทียบ สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, [2550?].
เลขเรียกJQ 1747 ป36 2550
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหน่วยงานสนับสนุนด้านเลขานุการรัฐสภาต่างประเทศ : ออสเตรเลีย แคนาดา สาธารณรัฐเชค อินเดีย ฟิลิปปินส์ สห...
ชื่อผู้แต่งปิยะนาถ รอดมุ้ย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการศึกษารัฐสภาเปรียบเทียบ สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรน, [2550?]
เลขเรียกJQ1747 ป621ห 2550?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหน่วยงานสนับสนุนด้านเลขานุการรัฐสภาต่างประเทศ : ออสเตรเลีย แคนาดา สาธารณรัฐเชค อินเดีย ฟิลิปปินส์ ส...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการศึกษารัฐสภาเปรียบเทียบ สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหน่วยงานสนับสนุนด้านเลขานุการรัฐสภาต่างประเทศ : ออสเตรเลีย แคนาดา สาธารณรัฐเชค อินเดีย ฟิลิปปินส์ สห...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการศึกษารัฐสภาเปรียบเทียบ สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ; 2551.
เลขเรียกJQ1747 ห3 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรัฐสภาไทย / กลุ่มงานผลิตเอกสาร สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2546.
เลขเรียก328.593 ล761ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องร้อยเรียงเรื่องเล่าเมื่อครั้งเยือนสามประเทศภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก : ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา สหรัฐเม็กซิ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักการต่างประเทศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอำนาจหน้าที่ของรัฐสภา : ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 / สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2551.
เลขเรียกJQ1747 ส634,328.2 ล512อ 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอำนาจหน้าที่ของรัฐสภา 2555 / สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มงานผลิตเอกสาร สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2555.
เลขเรียกJQ1748 ส691อ 2555,ส.ร. 328.2 ล512อ 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหน่วยงานสนับสนุนด้านเลขานุการรัฐสภาต่างประเทศ : ออสเตรเลีย แคนาดา สาธาณรัฐเชค อินเดีย ฟิลิปปินส์ สห...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, [2551?]
เลขเรียก328 ห141
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง77 ปี รัฐสภาไทย / สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2552.
เลขเรียกJQ1747 ส691 2552,328.593 ล512จ 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบงานรัฐสภา / สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2550.
เลขเรียก328.593 ส215ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบงานรัฐสภา / สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. กองการประชาสัมพันธ์. ฝ่ายผลิตเอกสารรัฐสภา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายผลิตเอกสารรัฐสภา กองการประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2543.
เลขเรียกJQ1748 ร228 2543,328.3 ล761ร3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรัฐสภาไทย / ข้อมูล, อัจฉรา จูยืนยง.
ชื่อผู้แต่งอัจฉรา จูยืนยง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มงานผลิตเอกสาร สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2546.
เลขเรียกJQ1747 อ63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา