Found: 1,815  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารานุกรมรัฐศาสตร์ / จรูญ สุภาพ
ชื่อผู้แต่งจรูญ สุภาพ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2518
เลขเรียก320.3 จ173ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารานุกรมรัฐศาสตร์ = Political science glossary / จรูญ สุภาพ.
ชื่อผู้แต่งจรูญ สุภาพ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; จัดจำหน่ายโดยไทยวัฒนาพานิช, 2518.
เลขเรียกJA61 .จ45 2518,320.3 จ174ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำและความคิดในรัฐศาสตร์ร่วมสมัย = Concepts in contemporary political science / ม.ร.ว. พฤทธิสาณ ชุม...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546.
เลขเรียกJA65 ค6 2546,320.03 ค382
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศัพท์วิชาการทางรัฐศาสตร์ = Political science glossary / จรูญ สุภาพ.
ชื่อผู้แต่งจรูญ สุภาพ.
พิมพลักษณ์พระนคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2512.
เลขเรียกJA61 .จ44,320 จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารานุกรมรัฐศาสตร์ / จรุญ สุภาพ
ชื่อผู้แต่งจรูญ สุภาพ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2518.
เลขเรียกJA64 จ17 2518,320.03 จ 096 ส 2518
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารานุกรมรัฐศาสตร์ = Political science glossary / จรูญ สุภาพ
ชื่อผู้แต่งจรูญ สุภาพ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ ; ไทยวัฒนาพานิช, 2533.
เลขเรียกJA64 จ176ส 2533,320.03 จ175ส4
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ = Principles and methods of political science / สาขาวิชารัฐศาสตร์ ...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554.
เลขเรียก320.01 ส481ห 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำและความคิดในรัฐศาสตร์ร่วมสมัย เล่ม 1 / เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา ,สิริพรรณ นกสวน, ม.ร.ว. พฤทธิสาณ ชุมพล...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2554
เลขเรียกJA65 ค382 2554,320.03 ค227
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้เบื้องต้นและศัพท์เทคนิคทางรัฐศาสตร์ / คณาจารย์คณะรัฐศาสตร์
ชื่อผู้แต่งคณาจารย์คณะรัฐศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, [2555?].
เลขเรียก320 ค127ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้เบื้องต้นและศัพท์เทคนิคทางรัฐศาสตร์ ; เอกสารประกอบการสอนกระบวนวิชา PS 503 / คณาจารย์ คณะรัฐ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2551
เลขเรียก320 ค181ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือรัฐศาสตร์ทั่วไป / บรรพต วีระสัย.
ชื่อผู้แต่งบรรพต วีระสัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2520.
เลขเรียกJA69 บ176ค 2520,320 บ176ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลสาระชุดวิชาการวิเคราะห์การเมืองและระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ หน่วยที่ 1-8 = Political Analy...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557
เลขเรียก320.072 ม226ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลสาระชุดวิชาการวิเคราะห์การเมืองและระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ หน่วยที่ 9-15 = Political Anal...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557
เลขเรียก320.072 ม226ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรัฐศาสตร์ : สถานภาพและพัฒนาการ / สมบัติ จันทรวงศ์, บรรณาธิการ.
ชื่อผู้แต่งสมบัติ จันทรวงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บรรณกิจ, 2525.
เลขเรียก320.08 ส16ร 2525 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา