Found: 359  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือรัฐประหาร / พันศักดิ์ วิญญรัตน์.
ชื่อผู้แต่งพันศักดิ์ วิญญรัตน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2517.
เลขเรียกJC491 .พ63,323 พ575ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลสะท้อนทางการเมืองของรัฐประหาร พ.ศ. 2490 / สุชิน ตันติกุล = The Coup d'etat 1947 and Its Political...
ชื่อผู้แต่งสุชิน ตันติกุล
พิมพลักษณ์2517.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรัฐประหาร พ.ศ.2490
ชื่อผู้แต่งสุธิน ตันติกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2515
เลขเรียก323 ส42ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคนิครัฐประหาร = Technique du coup d'etat / คูร์สิโอ มาลาปาร์เต ; แปลโดย จินดา จินตนเสรี
ชื่อผู้แต่งมาลาปาร์เต, คูร์สิโอ
พิมพลักษณ์พระนคร : เกวียนทอง, 2500.
เลขเรียกJC494 ม27
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคนิครัฐประหาร = Technique du comp d'etat / คูร์ลิโอ มาลาปาร์เต ; จินดา จิตนเสรี, แปล.
ชื่อผู้แต่งมาลาปาร์เต, คูร์สิโอ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เกวียนทอง, 2500
เลขเรียก323 ม27ท 2500
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขบวนการปฏิวัติโลก : แปลจาก Pawns in the game / โดย สันติ ธรรมโณทัย.
ชื่อผู้แต่งคาร์, วิลเลียม กาย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์วุฒิชัยการพิมพ์, [2523].
เลขเรียก301.6 ค27ข [2523]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขบวนการปฏิวัติโลกตอน 26lแปลจาก = Pawns in the game / วิลเลียม กาย คาร์ ; สันติ ธรรมโณทัย
ชื่อผู้แต่งคาร์, วิลเลียม กาย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วุฒิชัยการพิมพ์, [2525?]
เลขเรียกJC494 ค334ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องราษฎรกำแหง : บันทึก 9 คดี ต้านรัฐประหารในยุค คสช. / อานนท์ ชวาลาวัณย์ ... [และคนอื่นๆ] ; นพพล อาชาม...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน, 2562
เลขเรียก320.9593 ร456ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องต้านรัฐประหาร / ยีน ชาร์ป เขียน ; นุชจรีย์ ชลคุป แปล.
ชื่อผู้แต่งชาร์ป, ยีน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2536.
เลขเรียกJC491 .ช64,321.09 ช524ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องราษฎรกำแหง : บันทึก 9 คดี ต้านรัฐประหารในยุค คสช. / ผู้เขียน อานนท์ ชวาลาวัณย์ ... [และคนอื่นๆ] ; บร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน, 2562 [2019].
เลขเรียกDS586 ร652 2562,320.9593 อ255ร 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกบฎบวรเดช พ.ศ. 2476 / นิคม จารุมณี = Baworadaj rebellion 1933 A.D. / Nicom Charumanee.
ชื่อผู้แต่งนิคม จารุมณี
พิมพลักษณ์2519.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทบาทและอำนาจหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านหลังการรัฐประหาร ปี พ.ศ. 2549-2553 = Role and authority of K...
ชื่อผู้แต่งพิบูลย์ศักดิ์ ราชจันทร์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
เลขเรียกว 352.17 พ3541บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพัฒนาการสังคมไทยจากวิกฤต 6 ตุลาคม 2519 จนถึง 19 กันยายน 2549 : สังคมไทยก้าวหน้าหรือถอยหลัง / มูลนิธิ...
ชื่อผู้แต่งมูลนิธิวีรชนประชาธิปไตย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2549.
เลขเรียก321.8 ว3711พ 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ หลังรัฐประห...
ชื่อผู้แต่งอรุณศรี ปัญโณ
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
เลขเรียกอ 306.2 อ417ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเท็คนิครัฐประหาร = [Technique du Coup d'Etat] / ของ คูร์สิโอ มาลาปาร์เต ; แปลและเรียบเรียงโดย จินดา...
ชื่อผู้แต่งมาลาปาร์เต, คูร์สิโอ
พิมพลักษณ์[พระนคร] : เกวียนทอง, 2500.
เลขเรียก323.2 ม272ท
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา