Found: 1,312  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวคิดทฤษฎีและหลักการรัฐประศาสนศาสตร์ : ประมวลสาระชุดวิชา = Concepts theories and principles of publ...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559.
เลขเรียกJF1358 น927 2559,351 ส747ป 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรัฐประศาสนศาสตร์ : รวมผลงานของนักวิชาการไทย / พิทยา บวรวัฒนา.
ชื่อผู้แต่งพิทยา บวรวัฒนา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526.
เลขเรียกJF1358 พ6,350 พท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"นวัตกรรมทางรัฐประศาสนศาสตร์ :ภาวะท้าทายและการเปลี่ยนแปลง" : การสัมมนาวิชาการและรวมบทความทางวิชาการเ...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "นวัตกรรมทางรัฐประศาสนศาสตร์ : ภาวะท้าทายและการเปลี่ยนแปลง" :(2552 :กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2552.
เลขเรียก350 ก278น 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"รัฐประศาสนศาสตร์ในความหมายใหม่" : ภูมิหลังแนวความคิด และความสัมพันธ์กับสาขาอื่น ๆ รัฐประศาสนศาสตร์...
ชื่อผู้แต่งอุทัย เลาหวิเชียร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2519.
เลขเรียกJF1358 อ7
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทฤษฎีและหลักวิชาวิจัย เน้นกรณีปัญหาและตัวอย่างสำหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์ / สวัสดิ์ สุคนธรังษี
ชื่อผู้แต่งสวัสดิ์ สุคนธรังษี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการส่งเสริมเอกสารวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2525.
เลขเรียกH62 ส413,001.42 ส 172 ท 2525
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนวัตกรรมทางรัฐประศาสนศาสตร์ / คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์, 2552.
เลขเรียก351 น294
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนวัตกรรมทางรัฐประศาสนศาสตร์ : การสัมมนาวิชาการและรวมบทความทางวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 54 ปี คณะรั...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2552.
เลขเรียก350 น293
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนวัตกรรมทางรัฐประศาสนศาสตร์ : ภาวะท้าทายและการเปลี่ยนแปลง / คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบร...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "นวัตกรรมทางรัฐประศาสนศาสตร์ : ภาวะท้าทายและการเปลี่ยนแปลง" (2552 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2552.
เลขเรียก350 ก27น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลสาระชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 33703 หน่วยที่ 1-7, 8-15 = Research methodolog...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548.
เลขเรียก350.00072 ส72ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ของนักศึกษาหลักสูตรสาขา...
ชื่อผู้แต่งกิตติภณ กิตยานุรักษ์
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ [2552]
เลขเรียก350.000711 ก234ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ : ประมวลสาระชุดวิชา / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัย...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549
เลขเรียก350.72 ส41ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรัฐประศาสนศาสตร์ : รวมผลงานของนักวิชาการไทย / พิทยา บวรวัฒนา
ชื่อผู้แต่งพิทยา บวรวัฒนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536.
เลขเรียกJF1525.P8 พ671 2536,350 พ671ร 2536 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น = Introduction to public administration research methodology /...
ชื่อผู้แต่งกาสัก เต๊ะขันหมาก.
พิมพลักษณ์ลพบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 2563.
เลขเรียก351.072 ก536ว 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศัพท์วิชาการและศัพท์บัญญัติทางรัฐประศาสนศาสตร์ / พนม ทินกร ณ อยุธยา และพิทยา บวรวัฒนา.
ชื่อผู้แต่งพนม ทินกร ณ อยุธยา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524.
เลขเรียกJF56 .พ36
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา