Found: 3,407  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลงานรัฐบาลรอบ ๖ เดือน / สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อผู้แต่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2558
เลขเรียกสร 342.04 ก463ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องร้อยเรื่องเล่า ตอน ก้าวไกล ไทยทะยาน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักการจำแนกประเภทหน่วยงานของรัฐในกำกับของฝ่ายบริหาร / สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ, 2553
เลขเรียกสร 342.04 ส636ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรักเธอประเทศไทย : หนังสือประมวลภาพนิทรรศการผลงานของรัฐบาลในรอบ 4 ปีเหลียวหลังแลหน้าจากรากหญ้าสู่ราก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : [สำนักนายกรัฐมนตรี, 2547].
เลขเรียกJF331 ร285 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ 6 มาตรการ 6 เดือน ฝ่าวิกฤตเพื่อคนไทยทุกคน พ.ศ.2551 / สำนักงา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2551.
เลขเรียกJV6038 ก525
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2 ปีรัฐบาลในวิถีทางประชาธิปไตย / สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ชื่อผู้แต่งสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนัก, 2538
เลขเรียก320.9593 ส215ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทบาทของภาครัฐบาลในประเทศไทย / โดยสมนึก แตงเจริญ
ชื่อผู้แต่งสมนึก แตงเจริญ
พิมพลักษณ์[กรุเทพฯ : คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2529.
เลขเรียก351 ส253บ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสำนักนายกรัฐมนตรี
ชื่อผู้แต่งสำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงานปลัด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองแผนงานและวิชาาร สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี , 2534
เลขเรียก320.4 ส215ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสำนักนายกรัฐมนตรี ปีที่ 61 28 มิถุนายน 2536
ชื่อผู้แต่งสำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงานปลัด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊ฟ, 2536.
เลขเรียก320.4 ส215ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสำนักนายกรัฐมนตรี ปีที่ 65 ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี [Text]
ชื่อผู้แต่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ มายด์ พับลิชชิ่ง 2540
เลขเรียก351.004 ป483ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลนโยบายรัฐบาลและนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 / สำนักนโยบายแล...
ชื่อผู้แต่งสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, 2557
เลขเรียกอ 353.4593 ส691ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุดความรู้ การเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ [จุลสาร] / สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนโยบายของรัฐบาล พ.ศ.2475-ปัจจุบัน / อนุสารการเมือง ฝ่ายพัฒนาการเมืองและการปกครอง สำนักนโยบายและแผนม...
ชื่อผู้แต่งสำนักนโยบายและแผนมหาดไทย. ฝ่ายพัฒนาการเมืองและการปกครอง. อนุสารการเมือง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนัก, 2521.
เลขเรียกJQ1745.ก5 น46,354.593035 ส215น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทสรุปสำหรับผู้บริหาร ผลงานรัฐบาล ปีที่ 4 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี (12 กันยายน 2560- 12...
ชื่อผู้แต่งสำนักนายกรัฐมนตรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักนายกรัฐมนตรี, 2561.
เลขเรียกส.ร. 352.09593 ส691บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสิ่งพิมพ์รัฐบาล / เฉลียว พันธุ์สีดา
ชื่อผู้แต่งเฉลียว พันธุ์สีดา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2531.
เลขเรียกZ688.G6 ฉ448,025.17 ฉ448ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา