Found: 1,568  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิรูประบบราชการของต่างประเทศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักงาน ก.พ., 2544.
เลขเรียกJF1358.T5 ก471
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิรูประบบราชการของต่างประเทศ / สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2544.
เลขเรียกJQ1745.A55.O73 ก469ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิรูประบบราชการของต่างประเทศ / สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โรงพิมพ์สหมิตรพริ้งติ้ง, 2544.
เลขเรียกJF1358.T5 ก469 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิรูประบบราชการของต่างประเทศ [text] / สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ, 2544
เลขเรียกสร 350.001 ก469
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิรูประบบราชการของต่างประเทศ / สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักงาน ก.พ..
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักงาน ก.พ., 2544.
เลขเรียกJF1501 ก6 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิรูประบบราชการของต่างประเทศ / สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2544.
เลขเรียกJF56.T5 ก469 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิรูปภาคราชการ : แนวคิดและยุทธศาสตร์ / สมาน รังสิโยกฤษฏ์.
ชื่อผู้แต่งสมาน รังสิโยกฤษฎ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงาน ก.พ., 2540.
เลขเรียก354.593 .ส295ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปฏิรูปภาคราชการเพื่ออนาคตของไทย : การสัมมนาวิชาการประจำปี 2539 13 -15 ธันวาคม 2539 โรงแรม แอมบาสเดอ...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาวิชาการเรื่อง ปฏิรูปภาคราชการเพื่ออนาคตของไทย (2539 : ชลบุรี)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ( ก.พ. ), 2539.
เลขเรียก352 ก525ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิรูปภาคราชการ : แนวคิดและยุทธศาสตร์ / โดย สมาน รังสิโยกฤษฏ์.
ชื่อผู้แต่งสมาน รังสิโยกฤษฏ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงาน ก.พ., 2542.
เลขเรียกJQ1745 ส294,352.63 ส295ก 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิรูประบบราชการ : ทางออกของการแก้ปัญหาและฟันฝ่าวิกฤต / สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนั...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2542.
เลขเรียกJF1358.ท9 ส65 2542,352.63 บ788ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิรูปภาคราชการ : แนวคิดและยุทธศาสตร์ / สมาน รังสิโยกฤษฎ์.
ชื่อผู้แต่งสมาน รังสิโยกฤษฎ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงาน ก.พ., 2542.
เลขเรียก350.001 ส162ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิรูประบบราชการ : ยุทธศาสตร์สำคัญของการเปลี่ยนแปลง/ เบญจวรรณ สร่างนิทร.
ชื่อผู้แต่งเบญจวรรณ สร่างนิทร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักงาน ก.พ., 2541.
เลขเรียกHD 38.4 บ788ก 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิรูประบบราชการของต่างประเทศ / สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักงาน ก.พ. [text]
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักงาน ก.พ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักงาน ก.พ. 2544.
เลขเรียก352.63 ส215ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิรูประบบราชการไทย : วารสารชาติพัฒนาฉบับพิเศษ ปีที่ 2 กันยายน-ตุลาคม 2545 [จุลสาร].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พรรคชาติพัฒนา, 2545.
เลขเรียกJF ก6 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบราชการ / ศุภณัฏฐ์ ทรัพย์นาวิน.
ชื่อผู้แต่งศุภณัฏฐ์ ทรัพย์นาวิน.
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2561.
เลขเรียก352.63 ศ46ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา