Found: 149  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบผู้เชี่ยวชาญ = Expert system / วิลาศ วูวงศ์, บุญเจริญ ศิริเนาวกุล.
ชื่อผู้แต่งวิลาศ วูวงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2535.
เลขเรียกQA76.76.E95 ว6ร 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบผู้เชี่ยวชาญ / วิลาศ ชูวงศ์ และบุญเจริญ ศิริเนาวกุล.
ชื่อผู้แต่งวิลาศ ชูวงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, 2535.
เลขเรียก006.33 ว721ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแนวทางสำหรับการเลือกใช้หรือสร้างโครงระบบเชี่ยวชาญ / นารถลดา จันทโรจวงศ์ = Developent of a g...
ชื่อผู้แต่งนารถลดา จันทโรจวงศ์
พิมพลักษณ์2533.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญต้นแบบสำหรับแนะนำการท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี / สมชาย คำแผ่นไชย.
ชื่อผู้แต่งสมชาย คำแผ่นไชย.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2534.
เลขเรียกQA76.9.E96 ส42
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น [electronic resource] = Computer hardware pr...
ชื่อผู้แต่งกนกพร ประยูรยวง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเปลือกของระบบผู้เชี่ยวชาญ : รายงานผลการประดิษฐ์ / โดย วริทธิ์ อึ๊งภากรณ์
ชื่อผู้แต่งวริทธิ์ อึ๊งภากรณ์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533.
เลขเรียก006.33 ว327ร
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารคำสอนรายวิชา 115204 ระบบอัจฉริยะ = Intelligent systems / ณชล ไชยรัตนะ.
ชื่อผู้แต่งณชล ไชยรัตนะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2548.
เลขเรียกQA76.76.E95 ณ119
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการจัดทำ Expert map ด้าน computer science : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย ม.ร.ว. นงคราญ ชมพูนุท, ธวั...
ชื่อผู้แต่งนงคราญ ชมพูนุท ม.ร.ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2553.
เลขเรียก006.33 น133ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างระบบผู้ชำนาญการ : ผลการวิเคราะห์ระบบต้นแบบ 8 ระบบ / เรียบเรียงโดย อนุมงคล ศิริเวทิน.
ชื่อผู้แต่งอนุมงคล ศิริเวทิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2532.
เลขเรียกQA76.76.E95 อ37,006.33 อ198ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเปาบุ้นจิ้น : ตอนบุกดินแดนที่ไม่มีคนบอกว่าตนเองเป็นคนโกหก / วีระศักดิ์ ซึงถาวร
ชื่อผู้แต่งวีระศักดิ์ ซึงถาวร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, 2540.
เลขเรียกQA76.73.P18 ว849,006.333 ว837ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยในการออกแบบฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดได้ / อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ = An expert sys...
ชื่อผู้แต่งอรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ 2510-
พิมพลักษณ์2545.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบผู้เชี่ยวชาญ = Expert systems / วิลาศ วูวงศ์, บุญเจริญ ศิริเนาวกุล.
ชื่อผู้แต่งวิลาศ วูวงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคม, 2535.
เลขเรียกQA76.76.E95 ว721,006.33 ว721ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อการจำแนกพันธุ์อ้อย / ไตรสุดา ไวตรวจโรค = Development of an expert syst...
ชื่อผู้แต่งไตรสุดา ไวตรวจโรค 2507-
พิมพลักษณ์2539.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเกมตัวเลขที่ใช้หลักการผู้เชี่ยวชาญในการเก็บฐานความรู้ [electronic resource] = Numeric games using ex...
ชื่อผู้แต่งดวงพร ศิริจันทร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบให้คำแนะนำกับการจัดองค์กรบำรุงรักษาสำหรับการผลิตสายไฟฟ้าแรงดันต่ำ [electronic resource] = System...
ชื่อผู้แต่งเฉลิมชาติ การุญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2543.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา