Found: 156  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบผู้เชี่ยวชาญ = Expert system / วิลาศ วูวงศ์, บุญเจริญ ศิริเนาวกุล.
ชื่อผู้แต่งวิลาศ วูวงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2535.
เลขเรียกQA76.76.E95 ว6ร 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบผู้เชี่ยวชาญ / วิลาศ ชูวงศ์ และบุญเจริญ ศิริเนาวกุล.
ชื่อผู้แต่งวิลาศ ชูวงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, 2535.
เลขเรียก006.33 ว721ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบผู้เชี่ยวชาญ = Expert system / วิลาศ วูวงศ์, บุญเจริญ ศิริเนาวกุล
ชื่อผู้แต่งวิลาศ วูงวศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2535.
เลขเรียกQA76.76.E95 ว721ร 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบผู้เชี่ยวชาญการแก้ไขปัญหาการติดตั้ง FreeSWITCH = An expert system in diagnosis of FreeSWITCH ins...
ชื่อผู้แต่งปริญญา ปัญญาโต
พิมพลักษณ์2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเปลือกของระบบผู้เชี่ยวชาญ : รายงานผลการประดิษฐ์ / โดย วริทธิ์ อึ๊งภากรณ์
ชื่อผู้แต่งวริทธิ์ อึ๊งภากรณ์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533.
เลขเรียก006.33 ว327ร
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารคำสอนรายวิชา 115204 ระบบอัจฉริยะ = Intelligent systems / ณชล ไชยรัตนะ.
ชื่อผู้แต่งณชล ไชยรัตนะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2548.
เลขเรียกQA76.76.E95 ณ119
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการจัดทำ Expert map ด้าน computer science : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย ม.ร.ว. นงคราญ ชมพูนุท, ธวั...
ชื่อผู้แต่งนงคราญ ชมพูนุท ม.ร.ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2553.
เลขเรียก006.33 น133ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแนวทางสำหรับการเลือกใช้หรือสร้างโครงระบบเชี่ยวชาญ / นารถลดา จันทโรจวงศ์ = Developent of a g...
ชื่อผู้แต่งนารถลดา จันทโรจวงศ์
พิมพลักษณ์2533.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญต้นแบบสำหรับแนะนำการท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี / สมชาย คำแผ่นไชย.
ชื่อผู้แต่งสมชาย คำแผ่นไชย.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2534.
เลขเรียกQA76.9.E96 ส42
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น [electronic resource] = Computer hardware pr...
ชื่อผู้แต่งกนกพร ประยูรยวง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบให้คำแนะนำกับการจัดองค์กรบำรุงรักษาสำหรับการผลิตสายไฟฟ้าแรงดันต่ำ [electronic resource] = System...
ชื่อผู้แต่งเฉลิมชาติ การุญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2543.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องA development of knowledge-based expert system for car faulty diagnosis = การพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญโด...
ชื่อผู้แต่งWeerayute sudsomboon
พิมพลักษณ์2011
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้ระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับกระบวนการเย็บของอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม / สุดารัตน์ เฟื่องวิทย...
ชื่อผู้แต่งสุดารัตน์ เฟื่องวิทยากุล
พิมพลักษณ์2548.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญฐานกรณีสำหรับการออกแบบแม่พิมพ์รีดอลูมิเนียม [electronic resource] = Case bas...
ชื่อผู้แต่งชัยวัฒน์ นุ่มทอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2545.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อการจำแนกพันธุ์อ้อย / ไตรสุดา ไวตรวจโรค = Development of an expert syst...
ชื่อผู้แต่งไตรสุดา ไวตรวจโรค 2507-
พิมพลักษณ์2539.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา