Found: 242  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบบริการสุขภาพของประเทศไทย : รายงานการพิจารณาศึกษา
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการ, 2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฟ้ามิตรกับการพัฒนาระบบสุขภาพ = Phamit and the development of health service system / กรมสนับสนุนบริก...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรม, [2548]
เลขเรียกW84 ฟ311 [2548]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธรรมาภิบาลในระบบการแพทย์ การสาธารณสุข และการประกันสุขภาพ = Good governance in medicine, public healt...
ชื่อผู้แต่งเชิดชู สมสวัสดิ์ อริยศรีวัฒนา ผู้แต่ง
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรอบความคิดระบบสุขภาพแห่งชาติ : มุมมองจาก...ภาคี อสม. [จุลสาร].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน, 2544.
เลขเรียกRA ก4 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ = International trade and healthseries / แผนงานการพัฒนาศักยภาพด้านค้าระ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แผนงานการพัฒนาศักยภาพด้านค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ, 2557.
เลขเรียก610.6 ก271 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิรูประบบบริการสุขภาพในประเทศอิสราเอล / โดย อาทร ริ้วไพบูลย์
ชื่อผู้แต่งอาทร ริ้วไพบูลย์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2545.
เลขเรียกRA541.I75 อ619,WA546.JI9 อ619ก 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพลังเครือข่าย : จุดเปลี่ยนการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิเครือข่ายแกนนำนักจัดการสุขภาพชุมชนกับบทบาทการขับเ...
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : โรงพยาบาลลับแล, 2558
เลขเรียกW84 พ453 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริการปฐมภูมิ = Primary care / อุทัยวรรณ สุกิมานิล. [book]
ชื่อผู้แต่งอุทัยวรรณ สุกิมานิล.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 2550.
เลขเรียกRA427.9 อ823 2550,W84.1 อ823ก 2550,362.12 อ823ก 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิรูประบบบริการสุขภาพ : แนวทางประยุกต์จากบทเรียนของสหรัฐอเมริกา [จุลสาร] / โดย พันธุ์ทิพย์ รามส...
ชื่อผู้แต่งพันธุ์ทิพย์ รามสูต.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล, 2544.
เลขเรียกRA พ6ก 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการดำเนินงานการปฏิรูประบบสุขภาพระดับจังหวัดภายใต้โครงการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า / วิขัย...
พิมพลักษณ์[เพชรบุรี] : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี, 2545.
เลขเรียกWA525 น917 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไปให้ถึง -- ซึ่งจินตนาการ : บันทึก 2 ปี ปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ / [บรรณาธิการ นิรชรา อัศวธีรากุล ...
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.] : สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (สปรส.), [254-]
เลขเรียกRA541.T5 ป971,WA540.JT3 ป971
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไปให้ถึง...ซึ่งจินตนาการ : บันทึก 2 ปี ปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ / บรรณาธิการ นิรชรา อัศวธีรากุล......
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (สปรส.), [2545].
เลขเรียกWA540.JT3 ป9 2545,613 ป99 [2546?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนารูแบบองค์กร ของโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ : รายงานวิ...
ชื่อผู้แต่งกัลยา ตีระวัฒนานนท์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, 2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกำจัดตะกั่วด้วยขี้เลื่อยและกากตะกรันจากเตาหลอมเหล็ก = Treatment of Lead by Sawdust and Steel Slag
ชื่อผู้แต่งเพ็ญศรี ปลอดภัย
พิมพลักษณ์2546
เลขเรียกสร 613 ก941ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพินิจออสเตรเลีย : ปัญหาและการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ / นวพร เรืองสกุล, วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ
ชื่อผู้แต่งนวพร เรืองสกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2554.
เลขเรียกW84 น297พ 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา