Found: 1,572  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบและพัฒนาระบบการสอน = Instructional systems design and development : ET 602 (ET 702) / วีระ ...
ชื่อผู้แต่งวีระ ไทยพานิช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบเพื่อการเรียนรู้ / ศิริชัย อิสสระโชติ.
ชื่อผู้แต่งศิริชัย อิสสระโชติ.
พิมพลักษณ์ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, 2552
เลขเรียก371.3 ศ37ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อสร้างเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสน...
ชื่อผู้แต่งธีระ วรรณเกตุศิริ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ child centered / โคงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน ก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2548.
เลขเรียกLB1028.35 ก446
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้เชื่อมโยงนิยมเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ตามมาตรฐาน...
ชื่อผู้แต่งณรงค์ศักดิ์ แสงป้อม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตในภาคตะว...
ชื่อผู้แต่งพระครูสังฆรักษ์สมจิต เดชคุณรัมย์
พิมพลักษณ์2548.
เลขเรียก378.1 พ17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างวิธีจัดการเรียนแบบเพื่อรอบรู้กับวิธีจัดการเรียนแบบปกติ วิ...
ชื่อผู้แต่งประยุทธ นิสภกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถนะการสอนสำหรับนักศึกษาครูช่าง = The educational management model ...
ชื่อผู้แต่งทรงนคร การนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรูปแบบการเรียนรู้ห้องเรียนดิจิตอลออนไลน์ตามรูปแบบการเรียนการสอน AAA เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ในศตว...
ชื่อผู้แต่งเมตตา คงคากูล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสอนทำไม สอนอย่างไร ชาตรี สำราญ.
ชื่อผู้แต่งชาตรี สำราญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สดศรีสฤษดิ์วงศ์, 2545.
เลขเรียก371.3 ช514ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชา ระบบการเรียนการสอน (20001) = Learning-Teaching system / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มห...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ดราฟแมนเพรส, 2528.
เลขเรียกLB1025 ส747 2528
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชา ระบบการเรียนการสอน (20001) = Learning-teaching system / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มห...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2534.
เลขเรียกLB1025 ส747 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความต้องการจำเป็นในการจัดการเรียนการสอนวิชากีฬาศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังส...
ชื่อผู้แต่งวิชิต อิ่มอารมย์
พิมพลักษณ์[นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร], 2561.
เลขเรียกLB1028.35 ว62
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลากหลายแผนการเรียนรู้เรื่องบทเรียนจากความจริง / ชาตรี สำราญ
ชื่อผู้แต่งชาตรี สำราญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์, 2547.
เลขเรียกLB1060 ช514,371.3 ช247ห 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบระบบการเรียนการสอน 3 = Instructional system design จินตนา ศิริธัญญารัตน์.
ชื่อผู้แต่งจินตนา ศิริธัญญารัตน์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2561.
เลขเรียกLB1028.35 จ63,371.3 จ354ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา