Found: 1,236  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำรายาจารึกวัดราชโอรส และพระโอสถพระนารายณ์ / โครงการเผยแพร่เอกลักษณ์ของไทย.
ชื่อผู้แต่งโครงการเผยแพร่เอกลักษณ์ของไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการ, 2523.
เลขเรียกRS180.ท9 ศ68,QV760 ตร367 2523
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการประชุมการวิจัยเพื่อพัฒนาการแพทย์แผนไทย / รวบรวมโดย สถาบันการแพทย์แผนไทย ; เพ็ญนภา ทรัพย์เจ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมการวิจัยเพื่อพัฒนาการแพทย์แผนไทย (2537 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์(กรุงเทพฯ) : สถาบัน, 2537.
เลขเรียก615.89 ก 567 ร 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องยาแผนโบราณ : ตำรับ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ / กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ; สุขุม วงศ์คีรีกร รวบรวม...
ชื่อผู้แต่งชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ กรมหลวง 2423-2466.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไพลินสีน้ำเงิน, 2546.
เลขเรียกRS180.ท9 ช74,QV760 ช626ย 2546,615.32 ช466ย 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำรายาแพทย์แผนโบราณ / โดย ปรีชา ช. พงศ์ภมร.
ชื่อผู้แต่งปรีชา ช. พงศ์ภมร.
เลขเรียก615.321 ป467ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการพัฒนาแบบแปลนสถานที่ผลิตยาแผนโบราณตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ...
พิมพลักษณ์[นนทบุรี] : กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข, 2560.
เลขเรียกQV738.JT3 น927 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำรายากลางบ้าน / โดย พระธรรมวโรดม
ชื่อผู้แต่งพระธรรมวโรดม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วัดเบญจมบพิตร, [2557]
เลขเรียก615.11 ธ44ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการศึกษาวิชาเวชกรรมไทย พ.ศ. 2522 / รวบรวมโดย คณะกรรมการและอาจารย์ สมาคมโรงเรียนแพทย์แผนโบราณแ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บพิชการพิมพ์, 2529.
เลขเรียกWB50.JT3 คม696 2529
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือประมวลหลักวิชาแพทย์แผนโบราณ / สมาคมโรงเรียนแพทย์แผนโบราณในประเทศไทย
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สมาคม, 2516.
เลขเรียกR611.T35 .ร82
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำราพระโอสถครั้งรัชกาลที่ 2 / กรมศิลปากร.
ชื่อผู้แต่งกรมศิลปากร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2516.
เลขเรียกRS180.ท9 ศ64 2516
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำรายาสัปดน / รวบรวมโดย เพชร พุมเรียง
ชื่อผู้แต่งเพชร พุมเรียง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชมรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภาคใต้, [2546]
เลขเรียก610 พ873ต
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทองคำแห่งภูมิปัญญา : ว่าด้วยศัพทานุกรมและคำอรรถาธิบายเกี่ยวกับการแพทย์พื้นบ้านไทย-ลาว-เขมร / มงกุฎ แ...
ชื่อผู้แต่งมงกุฎ แก่นเดียว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน, 2535.
เลขเรียกวจ R611.T4 ม113
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเวชศึกษา : คู่มือนักศึกษาวิชาแพทย์และเภสัชโบราณ / โดย พระยาพิศณุประสาตรเวช.
ชื่อผู้แต่งพิศณุประสาตรเวช, พระยา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โชคชัยเทเวศร์, 2522.
เลขเรียกRS180.ท9 พ66
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเวชศึกษา : แพทยศาสตร์สังเขป / ของ พระยาพิศณุประสาตรเวช
ชื่อผู้แต่งพิศณุประสาตร์เวช พระยา
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์จันเฮง, 2468.
เลขเรียกRS180.ท9 พ65 2468
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเวชศึกษา : แพทย์ศาสตรสังเขป / โดย พระยาพิศณุประสาตร์เวช
ชื่อผู้แต่งพิศณุประสาตร์เวช พระยา
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์พฤฒิบาศ, 2456.
เลขเรียกRS180.ท9 พ65
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแพทยศาสตร์สงเคราะห์ / พระยาพิศณุประสาทเวช รวบรวม และสอบกับต้นฉบับหลวงในหอพระสมุดวชิรญาณ
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์ศุภการจำรูญ, ร.ศ.126 [2450]
เลขเรียก615 พ74
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา