Found: 1,983  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลวิชาการยางพารา ปี 2561 / [คณะผู้จัดทำ วิทยา พรหมมี ... และคนอื่น ๆ].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2561.
เลขเรียกSB291.H4 ข291 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจาก "น้ำยาง" สู่ "ผลิตภัณฑ์ยาง"
พิมพลักษณ์สงขลา : สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงลานครินทร์, 2557.
เลขเรียก678.3 จ21 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทสรุปผู้บริหารโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพาราภายใต้เครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการและ...
ชื่อผู้แต่งกฤษฎา สุชีวะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559.
เลขเรียกHD9161 .ก452 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการพัฒนาชุดทอสอบโปรตีที่ละลายน้ำสำหรับยางพาราและผลิตภัณฑ์จากยางพารา ...
ชื่อผู้แต่งสายรุ้ง อวยพรกชกร
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2557.
เลขเรียกTS1892 ส661ร 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการศึกษาตลาดยางพาราในจังหวัดระยองและจันทบุรี ปี 2538 / สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง, 2539.
เลขเรียก633.89 ส691ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพาราภายใต้เครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการและหน่วยงานวิจัย /...
พิมพลักษณ์นครปฐม : ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพาราสู่มาตรฐานสากล : รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ / สถาบันเพิ...
ชื่อผู้แต่งสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2556.
เลขเรียก633.89 พ84ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลวิชาการยางพารา 2550 / [คณะผู้จัดทำ นุชนารถ กังพิศดาร ... และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยการยาง กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2550.
เลขเรียกSB291.H4 ข291 2550,633.8952 ข284
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการการวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานยางพาราไทยกับมาเลเซียเพื่อแสวงหาแนวทางปฏิบัติที่ดีและสนองความต้องการ...
ชื่อผู้แต่งอัทธ์ พิศาลวานิช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ, 2561.
เลขเรียก338.173 อ539ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย เรื่อง ยางพาราในเศรษฐกิจไทย : การสำรวจสถานะแห่งความรู้ / สุภาภรณ์ อัศวไชยชาญ.
ชื่อผู้แต่งสุภาภรณ์ อัศวไชยชาญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541.
เลขเรียก633.8952 ส838ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารวิชาการยางพารา / ผู้รวบรวมและเรียบเรียง นุชนารถ กังพิศดาร ... [และคณะ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขานุการกรม กรมวิชาการเกษตร, 2548
เลขเรียกSB291.H4 อ72 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลวิชาการยางพารา 2550 / สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร.
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการเกษตร. สถาบันวิจัยยาง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร, 2550.
เลขเรียกSB291.H4 ข54 2550,633.8952 ว546ข 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา