Found: 888  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือเบื้องต้นการป้องกัน และกำจัดศัตรูพืชโดยไม่ใช้สารเคมี / รวบรวมโดยฝ่ายเผยแพร่และรณรงค์ สมาคมเทค...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคม, 2535.
เลขเรียกSB951.145.N37 .ค419 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยและสารกำจัดศัตรูพืชประเภทดูดซึมจากตะไคร้ ตะไคร้แกง ไพล ข...
ชื่อผู้แต่งเด่นดนัย ทองอ้วน.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : สถาบันราชภัฎมหาสารคาม, 2546.
เลขเรียก628.96632 ด554ศ 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีววิทยาการป้องกันกำจัดแมลงหนอนผีเสื้อกินเมล็ดถั่วลิสงและพิษตกค้าง ของสารกำจัดแมลงบางชนิด / ณรรฐพล ...
ชื่อผู้แต่งณรรฐพล วัลลีย์ลักษณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2527.
เลขเรียกSB945.L63 .ณ17
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประสิทธิภาพของยาฆ่าแมลงชนิดต่าง ๆ ต่อหนอนม้วนใบถั่วลิสง และวิธีการใช้ยา 2 วิธี / ธวัชชัย สิชฌวัฒน, ...
ชื่อผู้แต่งธวัชชัย สิชฌวัฒน์.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ศูนย์เกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 2513.
เลขเรียก633.34 ธ171ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแมลงศัตรูผักของประเทศไทย / ณรรฐพล วัลลีย์ลักษณ์
ชื่อผู้แต่งณรรฐพล วัลลีย์ลักษณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชากีฎวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2526.
เลขเรียก632.7 ณ249ม
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกำจัดวัชพืชด้วสารเคมี [จุลสาร] / มังกร นาคปทุมสวัสดิ์
ชื่อผู้แต่งมังกร นาคปทุมสวัสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สำนักกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง, 2544.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือชื่อสารเคมีกำจัดวัชพืช 2522 / กรมวิชาการเกาตร.
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการเกษตร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการเกษตร, 2522.
เลขเรียก632.954 ว546ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือยากำจัดแมลง-โรคพืชและวัชพืช / สวัสดิ์ วีรเดชะ
ชื่อผู้แต่งสวัสดิ์ วีรเดชะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 25-
เลขเรียก632.95 ส565ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนะนำสารกำจัดวัชพืชในประเทศไทย / รณยุทธ์ สัตยานิคม ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชมรมนิสิตวิทยาการวัชพืขมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาควิชาพืชไร่-นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2531.
เลขเรียก632.954 น929
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนะนำสารกำจัดวัชพืชในประเทศไทย / รณยุทธ์ สัตยานิคม.
ชื่อผู้แต่งรณยุทธ์ สัตยานิคม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชมรมนิสิตวิทยาการวัชพืชมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2531.
เลขเรียก632.954 ร146น2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDevelopment of dispersive liquid-liquid microextraction using an auxiliary solvent for determination...
ชื่อผู้แต่งPanida khamnoon.
พิมพลักษณ์2012.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการป้องกันและกำจัดโรคพืชโดยใช้สารเคมี / วิชาการเกษตร, กรม. กกองโรคพืชและจุลชีววิทยา
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการเกษตร. กองโรคพืชและจุลชีววิทยา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการเกษตร, 2528
เลขเรียก632.95 ว32ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการตกค้างของสารเคมีปราบศัตรูพืชในดิน ตะกอนดิน และพืชในพื้นที่ต้นน้ำน่าน = Residual of Pestic...
ชื่อผู้แต่งกวินทิพย์ โพธิ์สวัสดิ์
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการตกค้างของสารเคมีปราบศัตรูพืชในน้ำในพื้นที่ต้นน้ำน่าน = Residual of Pesticides in water bo...
ชื่อผู้แต่งปิยวรรณ บุญญะสาร
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารเคมีป้องกันกำจัดโรคบางชนิดต่อเชื้อรา Botrytis cinerea = Effectiveness...
ชื่อผู้แต่งวรวรรณ ศักดิ์วงศ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้, 2533.
เลขเรียก632.95 ว267ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา