Found: 1,843  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมานุษยวิทยาเบื้องต้น (Introduction to anthropology) / ดำรงค์ ฐานดี.
ชื่อผู้แต่งดำรงค์ ฐานดี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราคำแหง, 2543.
เลขเรียกGN25 ด64 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมานุษยวิทยาเบื้องต้น = AN 113 (AN 122) = Introduction to anthropology / ดำรงค์ ฐานดี.
ชื่อผู้แต่งดำรงค์ ฐานดี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2536.
เลขเรียกGN25 .ด65 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมานุษยวิทยาสุขภาพ = Health Anthropology / บุญเลิศ สดสุชาติ.
ชื่อผู้แต่งบุญเลิศ สดสุชาติ.
พิมพลักษณ์[มหาสารคาม : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม, 2531].
เลขเรียกGN27 บ564 2531,306.461 บ564ม 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจากวานรถึงเทวดา : มากซิสม์และมานุษยวิทยามากซิสต์ / ยศ สันตสมบัติ
ชื่อผู้แต่งยศ สันตสมบัติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2538
เลขเรียก335.438 ย18จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจากวานรถึงเทวดา : มากซิสม์และมานุษยวิทยามากซิสต์.
ชื่อผู้แต่งยศ สันตสมบัติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2538.
เลขเรียก335.438572 ย18จ 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทฤษฎีมานุษยวิทยา [text] : พัฒนาการมโนทัศน์พื้นฐานและทฤฎีทางสังคมวัฒนธรรม / สุเทพ สุนทรเภสัช
ชื่อผู้แต่งสุเทพ สุนทรเภสัช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดวงกมลพับลิชชิ่ง, 2553
เลขเรียก301 ส781ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพื้นฐานทางมานุษยวิทยาและพจนานุกรมศัพท์ที่เกี่ยวข้อง / สมิทธ์ สระอุบล
ชื่อผู้แต่งสมิทธ์ สระอุบล.
เลขเรียก301 ส16พ 2532
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมานุษยวิทยากายภาพ วิวัฒนาการทางกายภาพและวัฒนธรรม / งามพิศ สัตย์สงวน
ชื่อผู้แต่งงามพิศ สัตย์สงวน.
เลขเรียก301 ง26ม 2533
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมานุษยวิทยากายภาพ:วิวัฒนาการทางกายภาพและวัฒนธรรม / งามพิศ สัตว์สงวน.
ชื่อผู้แต่งงามพิศ สัตว์สงวน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2539.
เลขเรียก599.9 ง341ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมานุษยวิทยาเชิงเศรษฐกิจ = Economic anthropology / ดำรงค์ ฐานดี.
ชื่อผู้แต่งดำรงค์ ฐานดี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2531.
เลขเรียกGN34 .ด642 2531
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมานุษยวิทยาเบื้องต้น / จุรี จุลละเกศ
ชื่อผู้แต่งจุรี จุลละเกศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2516
เลขเรียกGN24 .จ74 2516,572 จ645ม
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมานุษยวิทยาเบื้องต้น / เสงี่ยม กองธรรม.
ชื่อผู้แต่งเสงี่ยม กองธรรม.
พิมพลักษณ์ปัตตานี : ภาควิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2527.
เลขเรียกGN24 .ส72
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมานุษยวิทยาเบื้องต้น = An introduction to anthropology / ไท้ นนท์จันทร์.
ชื่อผู้แต่งไท้ นนท์จันทร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัยม 2540.
เลขเรียกGN25 .ท95 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา