Found: 421  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่ส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิชาชีพมัคคุเทศก์ของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรร...
ชื่อผู้แต่งธนะวิทย์ เพียรดี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือฝึกอบรม มัคคุเทศก์ชุมชนอาสา อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง / สนับสนุนโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไ...
พิมพลักษณ์ลำปาง : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน, ม.ป.ป.
เลขเรียก338.4791 ค416
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการศึกษา ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการส่งเสริมอาชีพมัคคุเทศก์ พ.ศ. ... / สำนักงานเลขาธิการสภาผู...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554
เลขเรียก331.76191 ล761ร 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการพัฒนาจริยธรรมของมัคคุเทศก์ / ศิรินภา รัชตโพธิ์ = The ethical development guideline for tou...
ชื่อผู้แต่งศิรินภา รัชตโพธิ์
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการฝึกอบรมมัคคุเทศก์เฉพาะ (ไทย-เฉพาะพื้นที่) [videorecording]
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2544.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำสารแฉของแม่ไกด์ฉาว (ฉวย) / โดย กุลกนิฐ.
ชื่อผู้แต่งกุลกนิฐ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จีก้าบุ๊คส์, [2549?]
เลขเรียกG154.7 .ก73
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการอบรมมัคคุเทศก์ / ไพทูรย์ พงศะบุตร และคนอื่นๆ ; เรียบเรียง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531
เลขเรียก910.2 ค 2/2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือยุวมัคคุเทศก์ / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.] : [ม.ป.พ.], [25...].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือยุวอาสา ใครอยากพาเที่ยวยกมือขึ้น [Text] สลิลามหันต์เชิดชูวงศ์ ; สุภาพร สุกสีเหลือง, บรรณาธิก...
ชื่อผู้แต่งสลิลา มหันต์เชิดชูวงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สถาบันพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2554
เลขเรียก338.4791 ก173ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยบางประการที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในงานของมัคคุเทศก์ในกรุงเทพมหานคร = Some factors related t...
ชื่อผู้แต่งเฟื่องนภา เตียเจริญ.
พิมพลักษณ์2541.
เลขเรียกThesis 658.31422 ฟ259ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมัคคุเทศก์ / พนม หวัดสว่าง, สวงค์ บรรจงแก้ว และถนอม พันธ์มณี.
ชื่อผู้แต่งพนม หวัดสว่าง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เจริญดีการพิมพ์, ม.ป.ป.
เลขเรียก910 พ187ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมัคคุเทศก์ / วินัย ไชยทอง
ชื่อผู้แต่งวินัย ไชยทอง.
พิมพลักษณ์ตรัง : ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดตรัง, 2531
เลขเรียก915.93 ว35ม 2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมัคคุเทศก์ = Guide / เพ็ญศิริ ภาสกร.
ชื่อผู้แต่งเพ็ญศิริ วงศ์สกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Editor 1999, (254-).
เลขเรียก910.5 พ912ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่อง องค์ประกอบที่สัมพันธ์กับทัศนคติต่ออาชีพมัคคุเทศก์ / โดย พวงบุหงา ภูมิพานิช
ชื่อผู้แต่งพวงบุหงา ภูมิพานิช
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ภาควิชาศิลปาชีพ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2536.
เลขเรียกG154.7 .พ17
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสาธกมัคคุเทศก์/ นิศารัตน์ สีตะสุวรรณ.
ชื่อผู้แต่งนิศารัตน์ สีตะสุวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อทิตตา, 2539.
เลขเรียกG 155.5 น689ส 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา